Thông báo: V/v V/v: Triển khai hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS tại Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thông báo: V/v Cập nhật điểm học kỳ 1 năm học 2019-2020
09/04/2020
Thông báo: Kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tích lũy tốt nghiệp Các lớp: d16 quản trị kinh doanh, kế toán, marketing và truyền thông đa phương tiện
14/04/2020

Thực hiện kế hoạch triển khai giảng dạy – học tập trực tuyến trong học kỳ II (2019-2020) của Học viện. Học viện đã phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) xây dựng hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS của cơ sở đào tạo Hà Nội tại địa chỉ: http://lms.ptit.edu.vn. Căn cứ Thông báo của Học viện về việc triển khai hệ thống LMS. Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên như sau:

  1. Thông tin cung cấp trên LMS:

– Hệ thống các bài giảng, giáo trình, tài liệu… được giảng viên giảng dạy trong học kỳ cung cấp lên hệ thống.

– Hệ thống theo dõi, quản lý sinh viên học tập qua các bài giảng của giảng viên cung cấp.

– Hệ thống kiểm tra, đánh giá định kỳ… của giảng viên đối với sinh viên các lớp học.

*Sinh viên lưu ý: Hệ thống đang được giảng viên cung cấp bài giảng.

  1. Tổ chức các khóa học:

Hệ thống LMS thiết lập các khóa học theo kết quả đăng ký môn học Học kỳ 2 (2019-2020) của sinh viên. Căn cứ tình hình thực tế, giảng viên giảng dạy các lớp sẽ theo dõi, đánh giá quá trình học tập của sinh viên; có thể sử dụng các công cụ trên hệ thống LMS để định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

  1. Thông tin sử dụng LMS:
  • Địa chỉ truy cập: http://lms.ptit.edu.vn
  • Tài khoản đăng nhập: (sinh viên nên đổi mật khẩu sau khi đăng nhập)

+ Tên tài khoản: email Học viện của sinh viên

+ Mật khẩu: Ptit@ddmmyy (ddmmyy là ngày, tháng, 2 số cuối năm sinh của sinh viên).

+ Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn An, mã sinh viên B19DCCN999, ngày sinh 01/02/2000 à Tài khoản đăng nhập là: annv.b19cn999@stu.ptit.edu.vn/Ptit@010200

  1. Hướng dẫn sử dụng: File HDSD kèm theo.
  2. Khôi phục tài khoản/mật khẩu LMS:
  • Sinh viên không truy cập được vào hệ thống LMS đề nghị gửi mail (chỉ chấp nhận email của Học viện cấp) đến qldt@ptit.edu.vn , ghi rõ thông tin: Chủ đề/subject: Tài khoản LMS, Họ tên, mã sinh viên, lớp để được xem xét. xử lý.

Học viện thông báo và đề nghị các Đơn vị có liên quan, các giảng viên và sinh viên phối hợp, tổ chức thực hiện.

Tải về: HƯỚNG DẪN SINH VIÊN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ELEARNING