Thông báo: V/v Cập nhật điểm học kỳ 1 năm học 2019-2020

Thông báo V/v: Đăng ký học các học phần Tốt nghiệp các ngành khối kinh tế, truyền thông đa phương tiện khóa 2016
08/04/2020
Thông báo: V/v V/v: Triển khai hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS tại Cơ sở đào tạo Hà Nội
13/04/2020

Phòng Giáo vụ thông báo:

Hệ thống Quản lý đào tạo đã cập nhật đầy đủ điểm của sinh viên các khóa học kỳ 1 năm học 2019-2020, điểm thực tập của khối ngành D16 học kỳ 2 năm học 2019-2020. Đề nghị các sinh viên đăng nhập vào hệ thống kiểm tra điểm của mình.

Các trường hợp sai lệch thông tin về điểm đề nghị sinh viên gửi email cho cô Hoàng Kim Cúc – Phòng Giáo vụ (hkcuc@ptit.edu.vn) đến hết ngày 20/4/2020 để được xem xét giải quyết.

* Lưu ý: Nội dung email ghi đầy đủ các thông tin

– Mã sinh viên, họ tên, ngày sinh, lớp, số điện thoại liên lạc.

– Nội dung thắc mắc về điểm sai lệch:  Thông tin môn học, mã môn học, nhóm môn học, điểm thành phần, trọng số…

Trân trọng ./.