Thông báo: V/v: Tư vấn định hướng và đăng ký chuyên ngành ACCA các lớp D21KT

Thông báo V/v: Điều chỉnh thay thế thông báo số 17/TB-GV ngày 22/02/2022 về Kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh (phần Thực hành), Khóa 2021
04/03/2022
Thông báo V/v: Tổ chức các khóa Tập huấn kiến thức và kỹ năng bảo đảm an toàn, phòng chống và điều trị dịch bệnh trong thời gian trở lại trường học tập và làm việc
07/03/2022

Kính gửi:  Sinh viên các lớp D21KT

 

Căn cứ chương trình và Kế hoạch đào tạo của học kỳ 1 năm học 2022-2023, đối với hệ Đại học chính quy khóa 2021 ngành Kế toán, sẽ triển khai đào tạo chuyên ngành ACCA. Để giúp sinh viên hiểu và mong muốn theo học chuyên ngành này, Khoa Tài chính kế toán, Phòng Giáo vụ tổ chức buổi tư vấn, định hướng và đăng ký cho sinh viên. Cụ thể như sau:

  1. Tổ chức buổi Tư vấn và định hướng chuyên ngành:
  • Đối tượng tham dự: Toàn bộ sinh viên khóa 2021 ngành Kế toán
  • Khoa TCKT sẽ tư vấn online trên Trans ID: 70171 lúc 19h30 thứ hai ngày 14/03/2022.
  1. Tổ chức đăng ký chuyên ngành ACCA:
  • Đối tượng: Sau khi nghe tư vấn, những sinh viên đạt yêu cầu và có nguyện vọng sẽ đăng ký học chuyên ngành ACCA.
  • Thời gian đăng ký: từ 12.00 ngày 05/04/2022 đến 17.00 ngày 08/04/2022
  • Hình thức đăng ký: Đăng ký online trên trang web http://qldt.ptit.edu.vn. Cách đăng ký sinh viên xem trên trang web qldt.ptit.edu.vn.

Phòng Giáo vụ phối hợp với khoa TCKT căn cứ đăng ký nguyện vọng của SV và kế hoạch đào tạo của Học viện cũng như kết quả học tập từ đầu khoá đến thời điểm hiện tại, trình lãnh đạo Học viện phê duyệt và ban hành quyết định danh sách phân chuyên ngành.

Trân trọng ./.