Thông báo: V/v Tổ chức học học kỳ phụ năm học 2022-2023

Thông báo: V/v Ban hành Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2022-2023 dành cho sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2019, 2020, 2021
25/04/2023
Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành D20CN, D20QT, D20MR, D20 KTĐT, D21DPT, D22ACCA
05/05/2023

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 của Học viện, kế hoạch tổ chức Học kỳ phụ năm học 2022-2023 đã được Lãnh đạo Học viện phê duyệt. Phòng Giáo vụ thông báo tổ chức học kỳ phụ năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy, cụ thể như sau:

I- Thông tin chung:

  1. Thời gian học tập: theo phương thức kết hợp (trực tuyến và trực tiếp) thời gian từ  03/7 đến 06/8/2023; Thi kết thúc học phần từ 07/8 đến 13/8/2023
  2. Mức thu học kỳ phụ: Theo quy định của Học viện, thời gian thu từ ngày 10/07-23/07/2023.
  3. Đối tượng, số lượng học phần học:

– Sinh viên hệ chính quy đã hoàn thành nộp học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023, còn thời gian đào tạo có nhu cầu học lại, học cải thiện, học hai văn bằng.

– Số lượng đăng ký nguyện vọng, lịch học chính thức: không vượt quá 12 tín chỉ.

– Sinh viên phải đăng ký đúng Mã học phần có nguyện vọng học, nếu Mã học phần đó không được mở lớp mà có thể học bằng Mã học phần tương đương khác (có mở lớp) thì Phòng Giáo vụ sẽ có thông báo hướng dẫn cùng ngày thông báo Thời khóa biểu (trước ngày 25/05/2023).

II- Quy trình đăng ký học:

Bước 1: Đăng ký nguyện vọng:

– Sinh viên đăng ký nguyện vọng trên hệ thống  http://qldt.ptit.edu.vn.

– Thời gian đăng ký: từ 12h ngày 04/05/2023 đến 24h ngày 07/05/2023.

Bước 2: tổ chức các lớp học phần:

Căn cứ nguyện vọng đăng ký của sinh viên, phòng Giáo vụ phối hợp với các Khoa đào tạo để xây dựng thời khóa biểu các lớp và thông báo trước 25/05/2023 trên website của Học viện.

Bước 3: Đăng ký Thời khóa biểu

– Sinh viên đăng ký thời khóa biểu các lớp học phần trên hệ thống http://qldt.ptit.edu.vn.

– Thời gian đăng ký: từ 12h ngày 25/05/2023 đến 24h ngày 28/05/2023.

III- Các lưu ý:

– Sinh viên không đăng ký nguyện vọng, hoặc đăng ký quá số tín chỉ quy định ở bước 1 sẽ không được đăng ký Thời khóa biểu ở bước 3.

– Sinh viên đã đăng ký Thời khóa biểu (Bước 3) không được rút bớt vì bất kỳ lý do nào.

– Các nội dung liên quan sinh viên liên hệ số 0968472319 (giờ hành chính) để được giải đáp.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các lớp sinh viên, các sinh viên có nhu cầu học trong học kỳ phụ để triển khai thực hiện.

Trân trọng!