Thông báo: V/v Ban hành Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2022-2023 dành cho sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2019, 2020, 2021

Thông báo: Ban hành kế hoạch thi các lớp học lại (lớp riêng) tổ chức trong học kỳ 2 năm học 2022-2023.
25/04/2023
Thông báo: V/v Tổ chức học học kỳ phụ năm học 2022-2023
27/04/2023

Cập nhật 25/04/2023

1. Ban hành kế hoạch thi các lớp học phần thay thế tốt nghiệp của sinh viên khóa 2019 khối ngành kinh tế và Truyền thông ĐPT.

  • Thời gian thi: từ 16/06 đến 23/06/2023.
2. Cập nhật Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2022-2023 của sinh viên hệ DHCQ các khóa 2019, 2020, 2021.
  • Điều chỉnh hình thức thi các môn học: Các giải pháp và hệ thống IoT tiên tiến (TEL1464), Lưu trữ và phân tích dữ liệu (TEL1460), Kiến trúc máy tính (INT13145).
3. Các môn học: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT1306); Lập trình với Python (INT13162); Lập trình Python (Fintech) (INT13129); Ngôn ngữ lập trình C++ (INT1339_CLC); Tin học cơ sở 2 (INT1155) sinh viên tra cứu phòng thi tại: https://code.ptit.edu.vn/exam

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy-học tập học kỳ 2 năm học 2022-2023 tại cơ sở Hà Nội, Phòng Giáo vụ thông báo ban hành Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2022-2023 dành cho sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2019, 2020, 2021, cụ thể:

1 – Thời gian thi: từ 29/05 đến 25/06/2023;

2- Lịch thi cụ thể của từng sinh viên:

Sinh viên xem tại trang Quản lý đào tạo: http://qldt.ptit.edu.vn (mục Lịch thi)

Các thắc mắc về lịch thi sinh viên liên hệ Thầy Nguyễn Trung Hiếu – Email: nthieu1@ptit.edu.vn để được xem xét giải quyết (email phải gửi từ email của sinh viên được Học viện cấp).

Trân trọng ./.