Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành D20CN, D20QT, D20MR, D20 KTĐT, D21DPT, D22ACCA

Thông báo: V/v Tổ chức học học kỳ phụ năm học 2022-2023
27/04/2023
Thông báo: Kế hoạch tổ chức thực tập tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp các lớp: đại học chính quy khóa 2019-2024 (ATTT, KT ĐTVT, CNTT, CNKT Đ-ĐT, CNĐPT)
10/05/2023
 • Căn cứ thông báo số 13/TB-GV ngày 21/03/2023 về việc tổ chức đăng ký chuyên ngành cho sinh viên khóa 2020 các ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử; Khóa D21 ngành Công nghệ Đa phương tiện; Khóa D22 ngành Kế toán chuẩn quốc tế ACCA;
 • Xét kết quả đăng ký chuyên ngành trên hệ thống QLĐT của sinh viên các khóa.

Phòng Giáo vụ thông báo kết quả đăng ký chuyên ngành và phân lớp như sau:

 1. Ngành Công nghệ thông tin (khóa 2020-2025)
 • Chuyên ngành HTTT: 06 lớp gồm 351 sinh viên.
 • Chuyên ngành CNPM: 06 lớp gồm 363 sinh viên.
 • Lưu ý: Do số lượng đăng ký chênh lệch giữa 2 chuyên ngành, Học viện điều chỉnh 144 sinh viên có nguyện vọng học CNPM sang học HTTT, theo nguyên tắc điểm TBCTL đến thời điểm hiện tại dưới 2,37
   2. Ngành Quản trị kinh doanh (khóa 2020-2024)
 • Chuyên ngành Thương mại điện tử: 01 lớp gồm 44 sinh viên.
 • Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp: 01 lớp gồm 55 sinh viên.
 • Chuyên ngành Quản trị Logistics: 01 lớp gồm 55 sinh viên.
   3. Ngành Marketing (khóa 2020-2024)
 • Chuyên ngành Phân tích dữ liệu Marketing số: 01 lớp gồm 65 sinh viên.
 • Chuyên ngành Internet Marketing: 03 lớp gồm 130 sinh viên.
   4. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử (khóa 2020-2025)
 • Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử máy tính: 02 lớp gồm 128 sinh viên.
 • Chuyên ngành Xử lý tín hiệu và truyền thông: 01 lớp gồm 38 sinh viên .
 • Chuyên ngành Kỹ thuật Robotics: 01 lớp gồm 42 sinh viên
   5. Ngành Công nghệ đa phương tiện (khóa 2021-2026)
 • Chuyên ngành Phát triển ứng dụng đa phương tiện: 01 lớp gồm 59 sinh viên .
 • Chuyên ngành Thiết kế đa phương tiện: 03 lớp gồm 177 sinh viên .
   6. Ngành kế toán chuẩn quốc tế ACCA (khóa 2022-2026)
 • Chuyên ngành kế toán chuẩn quốc tế ACCA: 01 lớp gồm 36 sinh viên.

Phòng Giáo vụ thông báo danh sách phân lớp chuyên ngành, cụ thể sinh viên download file kèm.

Các trường hợp có sai lệch về thông tin đề nghị sinh viên gửi email (phải gửi từ email được Học viện cấp) tới cô Nguyễn Thị Vân Hà – Phòng Giáo vụ – ntvha@ptit.edu.vn trước 16h00 ngày 11/05/2023 để được xem xét giải quyết.

Trân trọng ./.

Tải về: danh sách phân lớp chuyên ngành (dự kiến)

D21 ĐPT

D20MR

D20QT

D20ĐT

D20CN

DS D22ACCA