Thông báo: V/v Tổ chức học học kỳ phụ năm học 2020-2021

Thông báo V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 05/2021 cho sinh viên hệ chính quy các khóa
20/04/2021
Thông báo V/v: Đăng ký môn học kỳ 1 năm học 2021-2022
26/04/2021

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 của Học viện. Căn cứ kế hoạch tổ chức Học kỳ phụ năm học 2020-2021 đã được Lãnh đạo Học viện phê duyệt. Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch tổ chức học kỳ phụ năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy, cụ thể như sau:

  1. Thông tin chung:
  2. Thời gian tổ chức: Từ ngày 12/07-15/08/2021 (Bao gồm 5 tuần học và 01 tuần thi).
  3. Mức thu học kỳ phụ: Theo quy định của Học viện, thời gian thu từ ngày 19/07-31/07/2021.
  4. Đối tượng, số lượng học phần học:

– Sinh viên hệ chính quy còn thời gian đào tạo có nhu cầu học lại, học cải thiện, học hai văn bằng.

– Số lượng tín chỉ đăng ký: Sinh viên chỉ được đăng ký học không quá 08 tín chỉ (không tính học phần GDTC, GDQP-AN, Kỹ năng mềm).

– Đối với các môn học không còn trong chương trình đào tạo các khóa chưa tốt nghiệp: Sinh viên phải làm đơn đăng ký học học phần thay thế có xác nhận của Bộ môn, Khoa quản lý và nộp lại cho phòng Giáo vụ trước khi đăng ký thời khóa biểu.

  1. Quy trình đăng ký học:
  2. Bước 1: Đăng ký nguyện vọng:

– Sinh viên đăng ký nguyện vọng các học phần (không quá 12 tín chỉ) đề nghị mở lớp trên hệ thống: http://qldt.ptit.edu.vn.

– Thời gian đăng ký: từ 12h ngày 10/05/2021 đến 24h ngày 13/05/2021.

  1. Bước 2: Bố trí các lớp học phần:

Căn cứ nguyện vọng đăng ký của sinh viên, phòng Giáo vụ phối hợp với các Khoa đào tạo để xây dựng và bố trí thời khóa biểu các lớp.  Phòng Giáo vụ công bố thời khóa biểu lớp học phần được tổ chức trong học kỳ phụ trước 30/06/2020.

  1. Bước 3: Đăng ký Thời khóa biểu

– Sinh viên đăng ký thời khóa biểu các lớp học phần sẽ học trên hệ thống http://qldt.ptit.edu.vn.

– Thời gian đăng ký: từ 12h ngày 07/06/2021 đến 24h ngày 10/06/2021.

– Lưu ý: Sinh viên không đăng ký nguyện vọng mở lớp học phần (bước 1) thì kết quả đăng ký ở bước 3 sẽ bị hủy bỏ.

  1. Bước 4: Điều chỉnh đăng ký:

Sinh viên có nguyện vọng rút bớt học phần đã đăng ký làm đơn nộp tại ô số 1 – phòng Giáo vụ (Văn phòng một cửa) từ ngày 12/07/2021 đến ngày 14/07/2021.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các lớp sinh viên, các sinh viên có nhu cầu học trong học kỳ phụ để triển khai thực hiện.

Trân trọng!

Tải về:

Thong bao To_chuc_hoc_ky_phu_nam_hoc_2020_2021