Thông báo V/v: Đăng ký môn học kỳ 1 năm học 2021-2022

Thông báo: V/v Tổ chức học học kỳ phụ năm học 2020-2021
26/04/2021
Thông báo Kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tích lũy tốt nghiệp các lớp: D17 QTKD, Kế toán, Marketing và Truyền thông ĐPT (Cập nhật 26/4/2021)
26/04/2021

Kính gửi:    –   Các Khoa đào tạo 1/các Viện; Phòng CT&CTSV;

  • Giảng viên CVHT các lớp ĐH chính quy khóa 2017, 2018, 2019, 2020;
  • Các lớp sinh viên ĐH chính quy khóa 2017, 2018, 2019, 2020.

Thực hiện triển khai kế hoạch cho sinh viên đăng ký lớp học phần trên hệ thống đối với các lớp đại học chính quy khóa 2017, 2018, 2019 và 2020 theo kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2021-2022, phòng Giáo vụ kính đề nghị các Khoa đào tạo I, các Viện, giảng viên là CVHT và yêu cầu các lớp sinh viên nêu trên triển khai các công việc cụ thể sau:

  1. 1. Các Khoa/Viện đôn đốc các giảng viên là CVHT thực hiện nghiêm nhiệm vụ CVHT đối với các lớp sinh viên do mình quản lý.
  2. Phòng CT&CTSV đôn đốc sinh viên đi nghe tập huấn đầy đủ.
  3. 3. Giảng viên CVHT căn cứ khung thời gian tổ chức đăng ký (gửi kèm), họp lớp sinh viên để nắm bắt tình hình cũng như tư vấn cho sinh viên lập kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022 và ký xác nhận Phiếu đăng ký lớp học phần cho sinh viên (phụ lục1).
  4. 4. Triệu tập Ban cán sự (bắt buộc) và toàn thể các sinh viên của lớp tham gia buổi tập huấn (theo lịch gửi kèm) để nghe hướng dẫn đăng ký học tập theo kế hoạch và đăng ký học lại, cải thiện. Ban cán sự nhận tài liệu sau đó tổ chức cho sinh viên trong lớp đăng ký môn học.
  5. 5. Sinh viên căn cứ vào Danh mục các môn học theo kế hoạch (phụ lục 2), cùng với sự tư vấn của CVHT, đăng ký các môn học và xin xác nhận của CVHT. Ban cán sự lớp tổng hợp kết quả đăng ký môn học của lớp mình (phụ lục 3) và nộp về Bộ phận một cửa – phòng Giáo vụ cùng với toàn bộ bản đăng ký môn học của cá nhân sinh viên (bản chính – bản có xác nhận của CVHT) không muộn hơn ngày cuối cùng của thời gian đăng ký Phiếu đăng ký học phần.
  6. 6. Sinh viên sau khi đăng ký vào Phiếu đăng ký học phần phải lưu một bản và bắt buộc

phải đăng ký trên hệ thống (đăng ký online) để nhận lịch học và danh sách Lớp môn học.

Kính đề nghị các Khoa/Viện, CVHT thực hiện và yêu cầu các lớp sinh viên triển khai các nội dung trên để đảm bảo kế hoạch đào tạo của Học viện. Sau thời gian quy định, những sinh viên nào không nộp Phiếu đăng ký được xem như không đăng ký học tập trong học kỳ 1 năm học 2021-2022.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Giáo vụ hoặc xem trên website http://ptit.edu.vn/wps/portal/ giaovu/ hoặc http://qldt.ptit.edu.vn (Các phụ lục xem ở website trên).

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo + Khung thời gian đăng ký

Phu_luc_1_Phieu_dang_ky_hoc_phan

Phu_luc_2_CTDT_Ky1_2021_2022

Phu_luc_3_Tong_hop_ket_qua_dang_ky_cua_Lop

Phu_luc_4_Phieu_dieu_chinh_dang_ky_hoc_phan

Phu_luc_5_Don_de_nghi_xu_ly_loi_dang_ky_online