Thông báo V/v: Tổ chức giảng dạy – học tập trong tuần 05, từ ngày 01-05/02/2021

Thông báo: V/v Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 (thông báo số 1/2021)
29/01/2021
Thông báo V/v: Kế hoạch giảng dạy – học tập trực tuyến từ ngày 22/02/2021 tại Cơ sở đào tạo Hà Nội
17/02/2021

Kính gửi:      – Khoa: Cơ bản 1, CNTT 1, Đa phương tiện, QTKD 1

                     – Phòng Giáo vụ

                     – Trung tâm TN-TH

                     – Sinh viên các lớp khóa 2020.

 

Ngày 28/01/2021, Giám đốc Học viện đã có văn bản số 75/TB-HV về việc phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19.

Căn cứ tình hình thực tế và trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và trên cơ sở đề nghị của Trưởng phòng Giáo vụ, Trưởng các khoa: Khoa Cơ bản 1, Khoa CNTT1, Khoa Đa phương tiện, Khoa QTKD1 và Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành;

Học viện đề nghị các Khoa/Bộ môn, các Đơn vị, các Giảng viên và các Sinh viên khóa 2020 có liên quan:

  1. Triển khai các nội dung học tập trong tuần 05 từ ngày 01-05/02/2021 theo hình thức tự học có hướng dẫn. Giảng viên chủ động cung cấp nội dung học tập, tài liệu học tập và hướng dẫn cho sinh viên thông qua email, các nhóm lớp (group các lớp) hoặc thông qua các nền tảng học tập trực tuyến.
  2. Thời gian hoàn thành việc giảng dạy – học tập, hướng dẫn học tập: thực hiện theo kế hoạch đào tạo của Học viện đã ban hành. Trong quá trình triển khai, các vướng mắc đề nghị thông tin về phòng Giáo vụ để báo cáo Lãnh đạo Học viện xem xét, giải quyết.

Học viện thông báo tới các Đơn vị, cá nhân có liên quan để tổ chức thực hiện.