Thông báo V/v: Kế hoạch giảng dạy – học tập trực tuyến từ ngày 22/02/2021 tại Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thông báo V/v: Tổ chức giảng dạy – học tập trong tuần 05, từ ngày 01-05/02/2021
30/01/2021
Thông báo V/v: Tài khoản đăng nhập phần mềm TranS để học trực tuyến (bao gồm cả khoá 2020 đã được tạo mới)
18/02/2021

Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19;

Để đảm bảo thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 của Học viện, Học viện triển khai giảng dạy – học tập và hỗ trợ học tập trực tuyến đối với Cơ sở đào tạo Hà Nội kể từ ngày 22/02/2021 như sau:

  1. Kế hoạch giảng dạy, hình thức đào tạo:
  2. Triển khai giảng dạy – học tập trực tuyến qua phần mềm TranS; qua các nền tảng hỗ trợ học tập trực tuyến khác… đối với các lớp học phần lý thuyết/bài tập của Học kỳ 2 năm học 2020-2021 từ khóa 2017 đến khóa 2020 (trừ các lớp khóa 2017 đang thực tập tốt nghiệp). Thời gian triển khai: từ tuần 07 (từ ngày 22/02/2021) cho đến khi có thông báo mới của Học viện. Trong đó:

– Đối với khóa 2020: Kế hoạch thi hết học kỳ 1 năm học 2020-2021 sẽ được thực hiện sau khi sinh viên quay trở lại học tập tập trung. Sinh viên tham gia học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021 (từ 22/02/2021) theo kế hoạch điều chỉnh trên hệ thống QLĐT.

– Đối với Giảng viên: Giảng viên có thể bố trí giảng dạy trực tuyến tại tại các địa điểm có đầy đủ các điều kiện phục vụ giảng dạy hoặc tại Học viện. Giảng viên đăng ký cụ thể với phòng Giáo vụ để phục vụ công tác bố trí, quản lý.

– Đối với Sinh viên: Sinh viên thực hiện kế hoạch học tập trực tuyến theo các văn bản hướng dẫn và thời khóa biểu trên hệ thống QLĐT. Để đảm bảo công tác phòng dịch, đề nghị các sinh viên thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Y tế (đặc biệt là thông điệp 5K), thực hiện khai báo Y tế cụ thể khi quay trở lại học tập hoặc khi có vấn đề liên quan đến sức khỏe.

  1. Các học phần không tổ chức học tập trực tuyến: Giáo dục thể chất, Thực hành cơ sở, Thực hành chuyên sâu (ngành KT ĐTTT, CN KT Đ-ĐT), các phần thực hành của các lớp học phần chưa có hệ thống thực hành trực tuyến đã được nghiệm thu. Phòng Giáo vụ sẽ điều chỉnh lịch học cụ thể các học phần trên hệ thống Quản lý đào tạo sau khi sinh viên quay trở lại Học viện học tập trung.
  2. Thời gian giảng dạy – học tập đối với các lớp học trực tuyến được điều chỉnh kèm theo.

Chi tiết sinh viên xem tại văn bản kèm theo.

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo + hướng dẫn