Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký lại chuyên ngành cho các lớp D19VT

Thông báo: Tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh xét tuyển vào chương trình Chất lượng cao ngành CNTT và kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2022 – Hà Nội
05/10/2022
Thông báo: Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 ; Đợt 4 năm 2022 đối với sinh viên ĐHCQ – Cơ sở Hà Nội
11/10/2022

Kính gửi:  Sinh viên các lớp D19VT

Ngày 4/10/2022 phòng Giáo vụ và Khoa Viễn thông 1 đã phối hợp tổ chức cho sinh viên D19VT đăng ký chuyên ngành. Tuy nhiên, kết quả đăng ký nguyện vọng hiện không đủ điều kiện để bố trí lớp và tổ chức đào tạo. Căn cứ ý kiến đề nghị của Khoa Viễn thông 1, Phòng Giáo vụ thông báo tổ chức đăng ký lại chuyên ngành cho DVT19, cụ thể như sau:

  1. Các chuyên ngành đăng ký:
  • Thông tin vô tuyến và di động (tối đa 150 sinh viên).
  • Hệ thống IoT (tối đa 150 sinh viên).
  • Mạng và dịch vụ Internet (tối đa 150 sinh viên).
  1. Hình thức và thời gian đăng ký:

(Cách đăng ký như đăng ký môn học).

  • Thời gian: từ 12h00 ngày 10/10/2022 đến 24h00 ngày 11/10/2022
  1. Các lưu ý:
  • Mỗi sinh viên chỉ đăng ký 01 trong 03 chuyên ngành trên.
  • Những sinh viên không đăng ký, Học viện sẽ bố trí vào chuyên ngành còn trống chỗ.

Phòng Giáo vụ thông báo tới Ban cán sự các lớp, các sinh viên có liên quan để biết và nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng!