Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký học lớp riêng học kỳ II năm học 2013-2014 (18/2/2014 )

Thông báo: Danh sách sinh viên bị hủy kết quả đăng ký học lại học kỳ 2 năm học 2013-2014 (11/2/2014 )
11/02/2014
Thông báo V/v: Cấp bằng tốt nghiệp hệ đại học từ xa – Đợt Tháng 2/2014
18/02/2014
Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký học lớp riêng học kỳ II năm học 2013-2014

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức đăng ký học lớp riêng học kỳ II năm học 2013-2014

Kính gửi:       Các lớp sinh viên ĐH, CĐ chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông

       Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014; căn cứ Quy chế đào tạo hiện hành, Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch tổ chức đăng ký học lớp riêng cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy trong học kỳ II năm học 2013-2014, như sau:

1. Nguyên tắc đăng ký:

–         Đối tượng:  Sinh viên năm cuối C11, D10KT, L12 và những sinh viên các khóa trước còn nợ môn chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.

–         Nguyên tắc:

+     Sinh viên thuộc các đối tượng trên chỉ được phép đăng ký không quá 03 môn.

+     Nếu môn học đó không còn trong chương trình đào tạo, sinh viên phải làm đơn để Học viện xem xét thay thế môn học tương đương.

+     Những sinh viên thuộc các đối tượng trên đã đăng ký học ghép, hiện đã có tên trong danh sách bị loại theo thông báo số: 11/TB-GV, ngày 11 tháng 02 năm 2014 về việc Danh sách sinh viên bị hủy kết quả đăng ký học lại học kỳ 2 năm học 2013-2014” sẽ không được đăng ký học lại trong đợt này.

2. Quy trình đăng ký:

–         Sinh viên đăng ký học lớp riêng nộp đơn đăng ký học (theo mẫu) từ 18/02/2014 đến 28/02/2014 tại bộ phận một cửa của phòng Giáo vụ.

–         Phòng Giáo vụ xem xét, phê duyệt và thông báo kết quả đăng ký trên website http://ptit.edu.vn/wps/portal/giaovu hoặc http://qldt.ptit.edu.vn. Sinh viên nhận lịch học trên websitetrước ngày 14/3/2014.

–         Sinh viên được bố trí học, căn cứ số ĐVHT (TC), số lượng sinh viên/lớp phải nộp học phí từ ngày12/3/2014 đến hết 18/3/2014 tại bộ phận một cửa của phòng KT-TC.

–         Quá thời gian đăng ký nêu trên, Phòng sẽ không xem xét thêm bất kỳ trường hợp nào. Nếu sinh viên không nộp học phí  và không có đơn xin nộp chậm do hoàn cảnh khó khăn trong thời gian quy định thì sẽ bị loại khỏi danh sách lớp môn học.

Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự của các lớp sinh viên phổ biến đến tất cả sinh viên của lớp và yêu cầu tất cả sinh viên thuộc các đối tượng trên phải nghiêm túc thực hiện các nội dung của thông báo này.

Trân trọng ./.

Tải về:

Toàn văn thông báo và mẫu đơn đăng ký