Thông báo: Danh sách sinh viên bị hủy kết quả đăng ký học lại học kỳ 2 năm học 2013-2014 (11/2/2014 )

Thông báo: V/v Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp khóa liên thông CĐ-ĐH 2011 – đợt 1
14/01/2014
Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký học lớp riêng học kỳ II năm học 2013-2014 (18/2/2014 )
18/02/2014
Show all
Thông báo: Danh sách sinh viên bị hủy kết quả đăng ký học lại học kỳ 2 năm học 2013-2014
THÔNG BÁO

V/v: Danh sách sinh viên bị hủy kết quả đăng ký học lại học kỳ 2 năm học 2013-2014

 

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014; Căn cứ  Quy định đóng học phí của Học viện;

Thực hiện thông báo của phòng Giáo vụ ngày 30/12/2013  về việc: Tổ chức đăng ký học lại, học hai văn bằng trong  học kỳ II năm học 2013-2014; Căn cứ danh sách sinh viên đã  đóng học phí học lại, học hai văn bằng; Phòng Giáo vụ thông báo: Hủy kết quả đăng ký học lại, học hai văn bằng trong học kỳ II năm học 2013-2014 (có danh sách sinh viên kèm theo) do các sinh viên trên  không đóng học phí  và không có đơn xin hoãn nộp học phí học lại theo quy định.

Trân trọng thông báo!

Tải về:

Toàn văn thông báo
Danh sách sinh viên bị hủy kết quả