Thông báo: V/v Tổ chức đăng ký học lại, học hai văn bằng trong học kỳ II năm học 2013-2014 (10/12/2013 )

Thông báo kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ VHVL khóa 2009; hệ ĐHTX khóa 2009(5 năm); hệ ĐHTX khóa 2011 (2,5 năm)
05/12/2013
Thông báo cấp bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2010 – Đợt tháng 12.2013
13/12/2013
Thông báo: V/v Tổ chức đăng ký học lại, học hai văn bằng trong học kỳ II năm học 2013-2014

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức đăng ký học lại, học hai văn bằng trong  học kỳ II năm học 2013-2014

 

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014; căn cứ Quy chế đào tạo hiện hành, Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch tổ chức đăng ký học lại cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy trong học kỳ II năm học 2013-2014, như sau:

1. Nguyên tắc đăng ký:

a. Học ghép lớp: Căn cứ TKB học kỳ II (dự kiến 16/12/2013 công bố) cũng như dung lượng phòng học, hội trường, phòng Giáo vụ yêu cầu (theo thứ tự ưu tiên ghép lớp):

– Sinh viên có quyết định ngừng học xuống khóa dưới trong năm học 2013-2014 phải đăng ký học lại những môn học không đạt, nhưng không quá 5 môn và được phép đăng ký không quá 2 môn học mới.

–  Sinh viên năm cuối (D10, C11) và những sinh viên các khóa trước còn nợ môn phải đăng ký học lại. Nếu môn học đó không còn trong chương trình đào tạo, sinh viên phải làm đơn để Học viện xem xét thay thế môn học tương đương.

– Sinh viên học hai văn bằng, được phép đăng ký không quá 5 môn học của văn bằng 2.

–  Sinh viên các khóa còn lại được phép đăng ký học lại không quá 2 môn.

–  Không tổ chức học cải thiện điểm hoặc học vượt trong các kỳ học chính.

b. Lớp riêng: Phòng chỉ tổ chức lớp riêng trong kỳ hè, trừ trường hợp đặc biệt: Sinh viên năm cuối, sinh viên các khóa trước hoặc môn học hiện nay không có trong chương trình đào tạo.

2. Quy trình đăng ký:

– Sinh viên nghiên cứu kỹ TKB kỳ II, lập kế hoạch học lại, học 2 văn bằng và nộp đơn đăng ký học (theo mẫu) từ 16/12/2013 đến 24/12/2013 tại bộ phận một cửa của phòng Giáo vụ.

– Phòng Giáo vụ xem xét, phê duyệt và thông báo kết quả đăng ký trên website http://ptit.edu.vn/wps/portal/giaovu hoặc http://qldt.ptit.edu.vn, gửi danh sách cho phòng KT-TC trong ngày 27/12/2013. (Trong trường hợp không bố trí học ghép được, Phòng Giáo vụ sẽ bố trí trong kỳ hè và thông báo kế hoạch cụ thể sau).

–  Sinh viên được bố trí học, căn cứ số ĐVHT (TC), phải nộp học phí từ ngày 02/01/2014 đến 14/01/2014 tại bộ phận một cửa của phòng KT-TC.

– Quá thời gian đăng ký nêu trên, Phòng sẽ không xem xét thêm bất kỳ trường hợp nào. Nếu sinh viên không nộp học phí học lại, học 2 văn bằng và không có đơn xin nộp chậm do hoàn cảnh khó khăn trong thời gian quy định thì sẽ bị loại khỏi danh sách lớp môn học.

Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự của các lớp sinh viên phổ biến đến tất cả sinh viên của lớp và yêu cầu tất cả sinh viên thuộc các đối tượng trên phải nghiêm túc thực hiện các nội dung của thông báo này.

Trân trọng thông báo ./.

 

Tải về:

 

Toàn văn thông báo
Mẫu đơn đăng ký