Thông báo cấp bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2010 – Đợt tháng 12.2013

Thông báo: V/v Tổ chức đăng ký học lại, học hai văn bằng trong học kỳ II năm học 2013-2014 (10/12/2013 )
10/12/2013
Thông báo: Danh sách – TKB các lớp liên thông cao đẳng đại học chính quy khóa 2013 (24/12/2013 )
24/12/2013

THÔNG BÁO

V/v: Cấp bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy – Đợt tháng 12.2013

 

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy – Đợt tháng 12.2013 cho các sinh viên, cụ thể:

Hệ Cao đẳng chính quy khóa 2010: 172 bằng

Được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp theo Quyết định số: 857/QĐ-HV ngày 25/10/2013 của Giám đốc Học viện: (danh sách kèm theo);

Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp được công bố trên trang thông tin điện tử: http://www.ptit.edu.vn

Học viện thông báo và đề nghị:

  • Phòng Giáo vụ và các Đơn vị liên quan có trách nhiệm thông báo cho sinh viên về kế hoạch cấp bằng; phối hợp xác nhận các thủ tục trước khi nhận bằng và tổ chức trả bằng cho sinh viên theo quy định.
  • Các sinh viên có tên trong danh sách được cấp bằng hoàn hiện các thủ tục và nhận bằng tại Phòng 106-A3 vào chiều thứ 5 và chiều thứ 6 hàng tuần (từ ngày 12/12/2013).

Trân trọng ./.