Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký học lại, học hai văn bằng trong học kỳ I năm học 2014-2015 (26/9/2014 )

Thông báo: Về việc xét điều kiện dự thi, làm Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ Đại học Vừa làm vừa học khóa 2010–2015 Cơ sở đào tạo Hà Nội
26/09/2014
Thông báo: V/v Triệu tập đại diện các lớp sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy tham dự Lễ mít tinh Kỷ niệm 17 năm ngày truyền thống Học viện
01/10/2014
Ngày 26/09/2014

Phòng giáo vụ thông báo:

       1- Đối với khóa tín chỉ:

        Hệ thống sẽ mở cho các sinh viên đăng ký môn học theo đúng kế hoạch từ ngày 03/10/2014 đến ngày 05/10/2014.

Sinh viên khóa 12, 13 bắt buộc phải đăng ký online.

Đề nghị sinh viên các lớp khóa 2012, 2013 xem TKB khóa 2014 (file kèm theo thông báo này) và truy cập vào trang web http://qldt.ptit.edu.vn để đăng ký môn học lại theo đúng kế hoạch.

        2- Đối với các lớp niên chế (khóa 11 trở về trước)

Làm theo hướng dẫn (phần đánh dấu vàng ở dưới), chỉ đăng ký với các lớp thời khóa biểu có trong thông báo này

———————————————————————————————————————————-

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức đăng ký học lại, học hai văn bằng trong học kỳ I năm học 2014-2015

Kính gửi:       Các lớp sinh viên ĐH, CĐ chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015; căn cứ  Quy chế, Quy định đào tạo hiện hành; Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch tổ chức đăng ký học ghép lớp trong học kỳ I năm học 2014-2015 cho sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy thuộc diện học lại, học hai văn bằng, như sau:

1.        Đối tượng:

·      Chỉ áp dụng cho những sinh viên còn nợ môn và những sinh viên học hai văn bằng.

·      Không bố trí học ghép trong đợt này cho sinh viên học vượt, học cải thiện điểm.

2.        Nguyên tắc và thời gian đăng ký:  Sinh viên nghiên cứu kỹ chương trình đào tạo học kỳ I năm học 2014-2015 cũng như TKB học kỳ I đã công bố (trừ TKB khóa 14 công bố sau), lập kế hoạch học lại, học 2 văn bằng và nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc đăng ký như sau:

a)   Đối với sinh viên các khóa 12, 13 học lại:

–          Được đăng ký học lại không quá 8 tín chỉ.

–          Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tiếp trên hệ thống (online) tại địa chỉ: http://qldt.ptit.edu.vn (tương tự như đã đăng ký online của học kỳ chính).

+        Thời gian đăng ký: đăng ký học với khóa 13 từ 8h30 ngày 15/8 đến 8h30 ngày 17/8.

+        Sinh viên đăng ký học với khóa 14 từ 8h30 ngày 3/10 đến 8h30 ngày 5/10.

b)   Đối với sinh viên khóa 11 và các năm trước và sinh viên hệ liên thông học lại:

–          Được đăng ký học lại không quá 3 môn.

–          Hình thức đăng ký: Chỉ được chọn đăng ký 1 trong 2 cách: Cách 1 – Làm đơn (theo mẫu) gửi về bộ phận 1 cửa – Phòng giáo vụ, Cách 2 – gửi đăng ký (theo file mẫu) vào địa chỉ email: qldt@ptit.edu.vn

–          Thời gian đăng ký:

+      Đăng ký học ghép với các khóa 11, 12, 13 từ ngày 01/8/2014 đến ngày 12/8/2014.

+      Đăng ký học ghép với khóa 14 từ ngày 29/9/2014 đến ngày 02/10/2014.

c)    Đối với sinh viên học 2 văn bằng của tất cả các khóa:

–          Được đăng ký tối đa 5 môn (đối với học theo niên chế) hoặc 12 tín chỉ (đối với học theo tín chỉ). Nếu sinh viên có đăng ký học lại đồng thời thì tổng số môn/ tín chỉ học lại và học 2 văn bằng không được quá 5 môn hoặc 12 tín chỉ.

–          Hình thức và thời gian đăng ký: làm đơn tương tự như mục (b).

Phòng Giáo vụ căn cứ dung lượng phòng học, đặc thù môn học, thời gian đăng ký để phê duyệt và thông báo kết quả đăng ký cũng như thời gian nộp kinh phí học lại, học hai văn bằng trên websitehttp://ptit.edu.vn/wps/portal/giaovu hoặc http://qldt.ptit.edu.vn, (Các trường hợp đăng ký không đúng đối tượng, nguyên tắc, thời gian đều không được công nhận). Sinh viên được chấp nhận kết quả đăng ký môn học thì không được rút bớt hoặc bổ sung môn học hoặc thay đổi lịch học.

Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự phổ biến đến tất cả sinh viên của lớp và yêu cầu tất cả sinh viên thuộc các đối tượng trên phải nghiêm túc thực hiện các nội dung của thông báo này.

Toàn văn thông báo
Chương trình đào tạo năm học 2014-2015
Mẫu đơn đăng ký học ghép
Thời khóa biểu
Thời khóa biểu khóa 2014 (cập nhật 30/09/2014)