Thông báo: V/V Thu học lại (lớp riêng) và thu học phí, học lại kỳ II năm học 2021-2022 chương trình đào tạo đại trà trình độ Đại học Cơ sở Đào tạo Hà Nội (lần 2)

Thông báo: V/v Cập nhật điểm thi học kỳ 1 năm học 2021-2022
27/04/2022
Thông báo: V/v Tổ chức học học kỳ phụ năm học 2021-2022
04/05/2022

Căn cứ quyết định số 474/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 19/6/2018 về việc ban hành quy định đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ quyết định số 942/TCKT-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 22/11/2011 về việc ban hành quy định thu, nộp học phí và các khoản lệ phí từ Nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên của Học viện;

Căn cứ Quyết định số 1408/QĐ-HV ngày 31/12/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành mức thu học phí kỳ II năm học 2021-2022 và Quyết định số 740/QĐ-HV ngày 05/10/2020 về việc ban hành mức thu khác năm học 2020-2021;

Căn cứ thông báo số 859/TB-HV ngày 24/09/2021 của Học viện về việc thông báo mức thu đào tạo lớp chất lượng cao nội bộ năm học 2021-2022;

Căn cứ thông báo số 209/TB_HV ngày 18/03/2022 của của Giám đốc Học Viện về việc thu học phí, học lại kỳ 2 năm học 2021-2022;

Căn cứ sổ theo dõi công nợ học phí tính đến ngày 28/4/2022, vẫn còn nhiều sinh viên chưa nộp học phí và học lại.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo về kế hoạch thu học lại lớp riêng và thu nợ học phí, học lại kỳ II năm học 2021-2022 như sau:

  1. Mức thu:
  • Học phí, học lại áp dụng theo các quyết định ban hành mức thu của từng năm học.
  • Học lại lớp riêng kỳ II năm học 2021-2022 áp dụng theo QĐ số 740/QĐ-HV ngày 05/10/2020; (chi tiết trong Phụ lục 1 đính kèm).
  1. Thời gian thu: Từ 29/04/2022 đến 16/05/2022.

Sau ngày 16/05/2022, những sinh viên chưa nộp học phí sẽ:

  1. Không được tham gia kỳ thi kết thúc học phần kỳ II năm học 2021-2022;
  2. Không được đăng ký môn học học kỳ phụ năm học 2021-2022;
  3. Không được đăng ký môn học học kỳ I năm học 2022-2023.
  • Hình thức thu:

Học viện thu học phí, học lại qua Ngân hàng, cụ thể như sau:

  1. Đối với sinh viên/phụ huynh đã có thẻ/tài khoản tại Ngân hàng NN và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank):

Cách 1: Sinh viên/phụ huynh sử dụng ứng dụng E-Mobile Banking của Agribank và mã sinh viên để nộp tiền (chi tiết hướng dẫn trong Phụ lục 2 đính kèm).

Sinh viên/phụ huynh chưa đăng ký dịch vụ E-Mobile Banking thì mang theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân ra quầy giao dịch Agribank bất kỳ để đăng ký dịch vụ.

Cách 2: Sinh viên/phụ huynh nộp tiền học phí, học lại vào tài khoản Agribank của sinh viên và ngân hàng sẽ tự động trừ tiền học phí từ tài khoản của sinh viên sang tài khoản của Học viện.

Lưu ý: Vào các kỳ thu học phí, số dư trên tài khoản của sinh viên phải đảm bảo lớn hơn số học phí phải nộp (không bao gồm 50.000 đ duy trì tài khoản).

  1. Đối với sinh viên chưa có thẻ/tài khoản tại Agribank:

Cách 1: Sinh viên có thể mở mới tài khoản ngân hàng tại Agribank Hà Nội (mã chi nhánh 1500) ngay trên ứng dụng E-Mobile Banking của Agribank mà không cần ra quầy giao dịch. Sau khi có tài khoản, sinh viên nộp tiền học phí, học lại qua ứng dụng E-Mobile Banking theo hướng dẫn trong Phụ lục 2 đính kèm.

Cách 2: Sinh viên/Phụ huynh đến điểm giao dịch bất kỳ của Agribank trên toàn quốc để nộp tiền học phí, học lại tại quầy. Tại đây, sinh viên/phụ huynh cung cấp tên trường hoặc mã số của trường (1861) và mã sinh viên cho nhân viên Agribank để tra cứu trên hệ thống BillPayment số tiền sinh viên phải nộp. Kết quả giao dịch nộp tiền thành công sẽ được cập nhật tức thời trên hệ thống quản lý đào tạo của Nhà trường.

Cách 3: Sinh viên nộp qua tài khoản ngân hàng:

Đơn vị thụ hưởng: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Số tài khoản: 1500 2010 92540 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.

Nội dung ghi rõ: [Mã sinh viên] – [Tên sinh viên] – [Lớp] – [số điện thoại] – [nội dung chuyển tiền]

Ví dụ: B15DCAT100 – Nguyễn Văn A – D15CQAT02-B – 0912345678 – nộp học phí kỳ II năm 2021-2022

Lưu ý: Sinh viên cần ghi chính xác, đầy đủ nội dung chuyển tiền để Học viện cập nhật đúng số tiền sinh viên đã nộp.

Sinh viên tra cứu số tiền học phí, học lại kỳ II năm học 2021-2022 qua tài khoản của mình trên hệ thống quản lý đào tạo tại địa chỉ: http://qldt.ptit.edu.vn.

Học viện thông báo để sinh viên được biết và yêu cầu sinh viên các lớp nghiêm túc thực hiện. Nếu thắc mắc về công nợ học phí, học lại, sinh viên liên hệ Phòng Tài chính Kế toán để được giải đáp (ĐT: 024.331.13166), Nếu cần hướng dẫn về cách thức nộp tiền, mở tài khoản ngân hàng trực tuyến, sinh viên liên hệ các số hotline của Agribank Hà Nội, chi tiết trong Phụ lục 2 đính kèm.

Tải về:

Toàn văn thông báo + Phụ lục các mức thu