Thông báo: V/v Cập nhật điểm thi học kỳ 1 năm học 2021-2022

Thông báo: Ban hành kế hoạch thi các lớp Học phần tiếng anh bổ trợ (Course 0) học kỳ 2 năm học 2021-2022
22/04/2022
Thông báo: V/V Thu học lại (lớp riêng) và thu học phí, học lại kỳ II năm học 2021-2022 chương trình đào tạo đại trà trình độ Đại học Cơ sở Đào tạo Hà Nội (lần 2)
29/04/2022

Hệ thống Quản lý đào tạo đã cập nhật điểm thi học kỳ 1 năm học 2021-2022

Phòng Giáo vụ đề nghị các sinh viên đăng nhập vào hệ thống QLĐT kiểm tra điểm của cá nhân.

Các trường hợp sai lệch thông tin về điểm đề nghị sinh viên gửi email (Phải gửi từ email được Học viện cấp) đến cô Hoàng Kim Cúc – phòng Giáo vụ – hkcuc@ptit.edu.vn trước 16h00 ngày 06/05/2022 để được xem xét giải quyết. Trong email sinh viên ghi rõ các thông tin thắc mắc, kèm số điện thoại liên lạc.

Trân trọng ./.