Thông báo V/v: Thu học lại học kỳ phụ năm học 2020-2021 (lần 2)

Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch thi học kỳ 2 (2020-2021) đối với các khóa từ 2018 đến 2020 tại Cơ sở đào tạo Hà Nội
09/07/2021
Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký môn học kỳ 1, năm học 2021-2022
16/07/2021

Kính gửi :    – Lãnh đạo các khoa đào tạo 1, Viện kinh tế Bưu điện

                                       – Cố Vấn học tập các lớp      

                                      – Sinh viên hệ đại học chính quy

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 19/06/2018 về việc ban hành quy định đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ quyết định số 942/TCKT-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 22/11/2011 về việc ban hành quy định thu, nộp học phí và các khoản lệ phí từ Nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên của Học viện;

Căn cứ thông báo số 505/TB-HV ngày 23/06/2021(lần 1), về việc thu học lại học kỳ phụ năm học 2020-2021 của Giám Đốc Học viện;

Căn cứ sổ theo dõi học phí và học lại của sinh viên tính đến ngày 12/07/2021.Học viện thông báo như sau:

  1. Danh sách sinh viên chưa đóng tiền học lại kỳ phụ năm học 2020-2021,( có danh sách kèm theo)
  2. Do dịch covid đang diễn biến phức tạp nên Học viện gia hạn thời gian đóng học phí cho sinh viên từ ngày 13/07/2021 đến 20/07/2021, yêu cầu các sinh viên khẩn trương hoàn thành học phí còn nợ.

Sau ngày 20/07/2021, nếu sinh viên không hoàn thành tiền học phí thì:

  • Không được tham dự kỳ thi kết thúc học phần kỳ phụ năm học 2020-2021;
  • Không được đăng ký môn học kỳ I năm học 2021-2022.
  1. Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra rà soát tình hình nợ học phí, học lại của mình theo một trong các hình thức sau:

– Xem danh sách chi tiết trên cổng thông tin điện tử của Học viện, hoặc email cá nhân của sinh viên do Học viện cấp.

-Tra cứu công nợ học phí, học lại trên tài khoản cá nhân của mình trên hệ thống quản lý đào tạo sinh viên tại địa chỉ: Http://qldt.ptit.edu.vn

  1. Nếu sinh viên có vướng mắc về công nợ học phí, sinh viên cần liên hệ phòng Tài chính- Kế toán phòng 118 tầng 1 nhà A1 để được xem xét giải quyết, hoặc gọi qua số điện thoại phòng TCKT: 024.385.477.96 từ ngày 12/07/2021 đến ngày 20/07/2021.

Học viện thông báo và đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan được biết và phối hợp thực hiện.

Tải về:

DSSV NỢ HỌC PHÍ CẬP NHẬT 12.07