Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch thi học kỳ 2 (2020-2021) đối với các khóa từ 2018 đến 2020 tại Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thông báo: V/v Tạm hoãn tổ chức giảng dạy – học tập, thi kiểm tra theo hình thức trực tiếp từ ngày 12/07/2021
09/07/2021
Thông báo V/v: Thu học lại học kỳ phụ năm học 2020-2021 (lần 2)
13/07/2021
– Thực hiện công điện số 13/CĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh.
– Căn cứ thông báo số 571/TB-HV ngày 08/07/2021 của Giám đốc Học viện về việc tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Học viện thông báo như sau:
1. Ban hành Kế hoạch thi học kỳ 2 (2020-2021) của khóa 2018, 2019, 2020:
– Hình thức thi kết thúc học kỳ đối với từng học phần kèm theo.
– Lịch thi đối với các học phần theo hình thức trực tuyến từ ngày 19/07/2021. Sinh viên theo dõi lịch cá nhân tại hệ thống QLĐT: http://qldt.ptit.edu.vn (công bố từ ngày 09/07/2021).
– Các học phần có hình thức thi trực tiếp tại Học viện lịch thi trên hệ thống QLĐT là dự kiến. Căn cứ tình hình thực tế, Học viện sẽ có thông báo điều chỉnh cụ thể sau.
2. Lưu ý:
Do tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, Học viện phải thường xuyên điều chỉnh kế hoạch đào tạo, vì vậy có thể lịch thi, hình thức thi sẽ được rút ngắn, thay đổi. Học viện thông báo và đề nghị sinh viên các lớp/khóa tích cực, chủ động ôn tập để thi đạt kết quả tốt. Lịch thi, hình thức thi điều chỉnh sẽ được Học viện thông báo chi tiết đến các Đơn vị, giảng viên, sinh viên. Đề nghị các Đơn vị, giảng viên, sinh viên chú ý theo dõi và cập nhật các thông báo tiếp theo của Học viện.
Học viện thông báo tới các Đơn vị có liên quan, các giảng viên và sinh viên được biết và triển khai thực hiện!
Tải về: