Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký môn học kỳ 1, năm học 2021-2022

Thông báo V/v: Thu học lại học kỳ phụ năm học 2020-2021 (lần 2)
13/07/2021
Thông báo: V/v: Đăng ký bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trực tuyến đối với khóa D17 khối kinh tế, TT ĐPT
20/07/2021

Kính gửi:     –   Các Khoa đào tạo 1/các Viện; Phòng CT&CTSV;

  • Giảng viên CVHT các lớp đại học chính quy khóa 2018, 2019, 2020;
  • Các lớp sinh viên đại học chính quy khóa 2018, 2019, 2020.

 

– Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Học viện;

– Căn cứ kế hoạch Đăng ký môn học hệ đại học chính quy khóa 2018, 2019 và 2020 học kỳ 1 năm học 2021-2022.

– Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Phòng Giáo vụ thông báo điều chỉnh kế hoạch đăng ký môn học các học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho các lớp sinh viên, cụ thể như sau:

  1. Phổ biến kế hoạch đăng ký môn học

– Thời gian: từ 11h00-12h00 ngày thứ 4 (21/07/2021)

– Đối tượng tham gia: Cố vấn học tập các lớp; Ban cán sự các lớp khóa 2018, 2019, 2020.

– Hình thức: tổ chức trực tuyến, qua hệ thống Trans (ID phòng họp: 195974)

– Nội dung: Phổ biến kế hoạch, phổ biến tới Ban cán sự các lớp các nội dung liên quan đến việc đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022.

– Lưu ý: Ban cán sự các lớp có trách nhiệm tham gia buổi phổ biến đầy đủ và phổ biến, quán triệt lại các nội dung cho lớp. Các lớp không tham gia sẽ chịu sự kỷ luật của Học viện.

  1. Đăng ký nguyện vọng học tập:

– Thời gian: từ ngày 28-31/7/2021 (chi tiết lịch của từng khóa/ngành tại Phụ lục 1).

– Nội dung: Sinh viên đăng ký nguyện vọng các môn sẽ học trong học kỳ 1 (2021-2022) theo hình thức trực tuyến. Đây là căn cứ để Học viện xây dựng kế hoạch học tập để sinh viên đăng ký.

– Hình thức: Đăng ký trên hệ thống QLĐT (Hướng dẫn đăng ký tại Phụ lục 1)

– Lưu ý: Các sinh viên không đăng ký nguyện vọng sẽ không được đăng ký lịch học chính thức. Sau khi quay trở lại học tập trực tiếp tại Học viện, sinh viên nộp bản giấy đăng ký môn học (theo mẫu) có xác nhận của Cố vấn học tập tại văn phòng 1 cửa (Ban cán sự thu của các Sinh viên và nộp theo lớp).

  1. Đăng ký thời khóa biểu chính thức:

– Thời gian: từ ngày 02-12/08/2021 (chi tiết lịch của từng khóa/ngành tại Phụ lục 2).

– Nội dung, hình thức: Đăng ký môn học trực tuyến trên hệ thống QLĐT.

Phòng Giáo vụ thông báo và đề nghị các Khoa/Viện, các Đơn vị có liên quan, các CVHT phối hợp tổ chức thực hiện và yêu cầu các lớp sinh viên triển khai các nội dung trên để đảm bảo kế hoạch đào tạo của Học viện.

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo + Thời gian đăng ký + hướng dẫn ĐK nguyện vọng

Phuluc1a_CTDT_Ky1_2021_2022

Phuluc1b_TKB KY I NAM HOC 21-22

Phuluc1c_Mau_Don_Ho_tro_Dang_ky