Thông báo: Về việc thu bổ sung học phí học kỳ 1 của Chương trình chất lượng cao trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin khóa 2023

Thông báo: V/v Thay đổi lịch tập trung phổ biến kế hoạch đăng ký môn học kỳ 2 năm học 2023-2024
04/12/2023
Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ xét miễn học miễn thi, chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định Đợt 3, Học kỳ 2 – năm học 2023-2024 (T12/2023)
08/12/2023

Căn cứ kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2023-2024 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ Quyết định 834-3/QĐ-HV ngày 29/6/2023 của Giám đốc Học viện về việc ban hành mức thu học phí hệ đào tạo đại học chính quy năm học 2023-2024;

Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-HĐXT của Giám đốc Học viện về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển Chương trình Chất lượng cao trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin khóa 2023- cơ sở đào tạo phía bắc;

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo việc thu bổ sung học phí kỳ 1 năm học 2023-2024 đối với sinh viên trúng tuyển  vào chương trình  chất lương cao trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin khóa 2023 như sau:

  1. Đối tượng: Các sinh viên đã được xét trúng tuyển vào Chương trình chất lượng cao trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin khóa 2023- Cơ sở đào tạo phía Bắc của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
  2. Nguyên tắc thu bổ sung học phí học kỳ 1 năm học 2023-2024 đối với sinh viên trúng tuyển Chương trình chất lượng cao.
  3. Cách tính học phí học kỳ 1 của Chương trình chất lượng cao:

Học phí học kỳ 1 được tính bằng Mức học phí theo tín chỉ của chương trình Chất lượng cao nhân với số tín chỉ của học kỳ 1( số tín chỉ học kỳ 1 được xác định trong kế hoạch học tập chuẩn của Chương trình đào tạo chất lượng cao).

  1. Cách tính học phí bổ sung của học phí kỳ 1 đối với các sinh viên không được nhận học bổng:

Học phí bổ sung phải nộp của học kỳ 1 là phần kinh phí chênh lệch (còn thiếu) giữa học phí kỳ 1 của Chương trình chất lượng cao với phần học phí mà sinh viên đã đóng.

  1. Cách tính học phí bổ sung của học phí kỳ 1 đối với các sinh viên được nhận học bổng đầu vào( theo chương trình đại trà):
  • Học viện tiếp tục duy trì chế độ học bổng đầu vào cho sinh viên sau khi chuyển sang học Chương trình chất lượng cao;
  • Mức học bổng đầu vào cho sinh viên được thực hiện theo chương trình đại học đại trà( như học bổng mà sinh viên đã được hưởng)
  • Học phí bổ sung phải nộp học kỳ 1 là phần kinh phí chênh lệch ( còn thiếu) giữa học phí học kỳ 1 của Chương trình chất lượng cao với phần học bổng đầu vào mà sinh viên được hưởng và học phí sinh viên đã nộp.
  1. Thời gian thu: Từ ngày 05/12/2023 – 12/12/2023
  2. Hình thức thu: Học viện triển khai thu tiền học phí bổ sung qua hệ thống mã thanh toán định danh (Sinh viên đăng nhập ứng dụng PTIT S-Link hoặc địa chỉ https://slink.ptit.edu.vn với tài khoản của cá nhân và truy cập chức năng thông tin công nợ để thực hiện thanh toán theo hướng dẫn).

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo và yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng thông báo ./.

Tải về:

TB THU BỔ SUNG HP LỚP CLC NGÀNH CNTT KHÓA 23