Thông báo V/v: Tài khoản đăng nhập phần mềm TranS để học trực tuyến (bao gồm cả khoá 2020 đã được tạo mới)

Thông báo V/v: Kế hoạch giảng dạy – học tập trực tuyến từ ngày 22/02/2021 tại Cơ sở đào tạo Hà Nội
17/02/2021
Thông báo V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 03/2021 cho sinh viên hệ chính quy các khóa
18/02/2021

Kính gửi: Các lớp Sinh viên Đại học Chính quy

Phòng Giáo vụ thông báo tài khoản đăng nhập phần mềm TranS để học trực tuyến cho các sinh viên đăng ký HK 2 (2020-2021) như sau:

  1. Tài khoản đăng nhập TranS: email Học viện đã cấp cho SV. VD: NamNV.B20CN123@stu.ptit.edu.vn

(Tài khoản và mật khẩu email Học viện đã cấp đầu năm học, sinh viên liên hệ phòng CT&CTSV (page PTIT) nếu có vấn đề liên quan đến email).

  1. Mật khẩu TranS gồm 8 ký tự là ngày tháng năm sinh của sinh viên. VD: ngày sinh 25/02/2000 mật khẩu là 25022000.

Lưu ý:

– Đối với các khoá từ 2019 trở về trước nếu ngày sinh dạng 0d mm yyyy thì mật khẩu gồm 7 ký tự dạng: dmmyyyy. VD: ngày sinh 05/02/2000 mật khẩu là 5022000.

– Các SV đã sử dụng email Học viện để đăng ký tài khoản —> SV sử dụng mật khẩu mình đã tạo.

  1. Tính năng đổi mật khẩu đang bị tắt. Số hotline của TranS liên quan đến mật khẩu: 0903212322
  2. Đăng nhập phần mềm bằng tài khoản trên —> Chọn Học viên —> Nhập số hiệu ID TranS của phòng học theo đúng ca/kíp của TKB để vào lớp (sau khi GV tạo phòng học).

ID TranS – mã phòng học sinh viên xem tại TKB trong QLĐT.

Học viện xin thông báo đến sinh viên được biết và thực hiện.