Thông báo: V/v sinh viên đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT trong Học kỳ 1 năm học 2021-2022 – Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thông báo Về việc: xử lý các sinh viên nợ học phí, học lại học kỳ II năm học 2021-2022
17/05/2022
Thông báo V/v: Đăng ký thời khóa biểu các lớp học phần trong học kỳ phụ, năm học 2021-2022
23/05/2022

Kính gửi:       Các sinh viên các lớp Đại học chính quy

 

– Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022 và kế hoạch công tác năm 2022.

– Căn cứ các quy định của Bộ GD&ĐT, của Học viện về học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ Đại học chính quy;

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021-2022, Phòng Giáo vụ thông báo các sinh viên đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với sinh viên hệ  đại học chính quy dài hạn của Học viện tại Cơ sở đào tạo Hà Nội. Cụ thể:

  1. Đối tượng: Sinh viên hệ ĐHCQ dài hạn đang học tại Cơ sở đào tạo Hà Nội của Học viện gồm: Các khóa từ 2018 đến 2021.
  2. Tiêu chuẩn và danh sách đủ điều kiện xét cấp học bổng KKHT:

– Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên trong kỳ học xét học bổng thì được đưa vào danh sách đề nghị xét cấp học bổng KKHT.

– Các sinh viên đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2021-2022 sẽ được Học viện gửi thông báo vào email cá nhân của sinh viên (email do Học viện cấp).

  1. Tổ chức thực hiện:

Phòng Giáo vụ thông báo các sinh viên đủ điều kiện và dự kiến được xét cấp học bổng KKHT để các lớp sinh viên biết. Mức học bổng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện. Các trường hợp sai sót thông tin và có thắc mắc, khiếu nại đề nghị các sinh viên nộp đơn tại Bộ phận một cửa hoặc gửi email về Học viện (chỉ giải quyết nếu gửi từ các email do Học viện cấp) trước 17h00 ngày thứ Tư (25/05/2022):

  • Thắc mắc về điểm TBCHT: Phòng Giáo vụ (ô số 1-2). Email cô Chu Phương Hiền: cphien@ptit.edu.vn
  • Thắc mắc về điểm thưởng, điểm rèn luyện: Phòng CT&CTSV (ô số 3-4). Email cô Lê Thị Kim Nhung: nhungltk@ptit.edu.vn

Các sinh viên được nhận học bổng, phòng Giáo vụ sẽ thông báo sau khi có kết luận của Hội đồng xét cấp học bổng KKHT của Học viện họp.

Trân trọng!