Thông báo Về việc: xử lý các sinh viên nợ học phí, học lại học kỳ II năm học 2021-2022

Thông báo V/v: Trả chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên ĐHCQ khóa 2020 và các sinh viên khóa trước học trả nợ
17/05/2022
Thông báo: V/v sinh viên đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT trong Học kỳ 1 năm học 2021-2022 – Cơ sở đào tạo Hà Nội
18/05/2022

Kính gửi :    – Lãnh đạo các khoa đào tạo 1, Viện kinh tế Bưu điện

                                       – Cố Vấn học tập các lớp        

                                        – Sinh viên hệ đại học chính quy

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 19/06/2018 về việc ban hành quy định đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ quyết định số 942/TCKT-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 22/11/2011 về việc ban hành quy định thu, nộp học phí và các khoản lệ phí từ Nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên của Học viện;

Căn cứ thông báo số 209/TB-HV ngày 18/03/2022 (lần 1), thông báo số 327/TB-HV ngày 28/04/2022 (lần 2) về việc thu học phí, học lại, văn bằng 2 học kỳ II năm học 2021-2022 của Giám Đốc Học viện;

Căn cứ sổ theo dõi học phí và học lại của sinh viên tính đến ngày 16/05/2022. Học viện thông báo:

  1. Danh sách sinh viên dự kiến không được tham dự kỳ thi kết thúc học phần kỳ II năm học 2021-2022, không được đăng ký môn học kỳ phụ năm học 2021-2022, không được đăng ký môn học học kỳ I năm học 2022-2023. (Có danh sách kèm theo)
  2. Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra rà soát tình hình nợ học phí, học lại của mình theo một trong các hình thức sau:

– Xem danh sách chi tiết trên cổng thông tin điện tử của Học viện;

-Tra cứu công nợ học phí, học lại trên tài khoản cá nhân của mình trên hệ thống quản lý đào tạo sinh viên tại địa chỉ: Http://qldt.ptit.edu.vn

  1. Nếu sinh viên có vướng mắc về công nợ học phí, sinh viên cần liên hệ phòng Tài chính- Kế toán để được xem xét giải quyết, hoặc gọi qua số điện thoại phòng TCKT: 024.33.113.166 từ ngày 17/05/2022 đến ngày 23/05/2022.

Học viện thông báo và đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan được biết và phối hợp thực hiện.

Tải về:

TB XỬ LÝ SV NỢ HỌC PHÍ

DS SV NỢ HỌC PHÍ TÍNH ĐẾN 16.05.2022_v2