Thông báo V/v: Mở bổ sung học phần trong học kỳ phụ, năm học 2021-2022

Thông báo V/v: Đăng ký thời khóa biểu các lớp học phần trong học kỳ phụ, năm học 2021-2022
23/05/2022
Thông báo: Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2022-2023 (Dự kiến)
30/05/2022

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội

 

Căn cứ kế hoạch học kỳ phụ năm học 2021-2022 của Học viện; Căn cứ vào nguyện vọng của Sinh viên và ý kiến của Khoa Công nghệ thông tin, phòng Giáo vụ thông báo mở bổ sung lớp học phần Phát triển ứng dụng phân tán (Mã học phần INT1498) trong học kỳ phụ, năm học 2021-2022.

Các sinh viên đã có nguyện vọng đăng ký học học phần này trong kỳ Hè thực hiện việc đăng ký lịch học trên hệ thống qldt trong thời gian đã quy định.

Trân trọng./.