Thông báo: Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2022-2023 (Dự kiến)

Thông báo V/v: Mở bổ sung học phần trong học kỳ phụ, năm học 2021-2022
25/05/2022
Thông báo V/v: Hủy các lớp học phần trong học kỳ phụ, năm học 2021-2022
31/05/2022
Show all
Phòng Giáo vụ thông báo:
Căn cứ khung chương trình đào tạo hiện hành; Căn cứ phân công giảng dạy của Khoa/ Bộ môn/ Trung tâm. Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023, cụ thể:
Sinh viên download file kèm.
Đề nghị sinh viên đăng nhập vào hệ thống QLĐT để kiểm tra và sắp xếp lịch học học kỳ mới cho bản thân.
Trân trọng ./.
Tải về: