Thông báo V/v: Mở bổ sung học phần học kỳ hè năm học 2018-2019

Thông báo Về việc: Thay đổi thời gian đăng ký các học phần học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 của KHÓA 2017, KHÓA 2018, hệ CLC
13/06/2019
Thông báo V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 08/2019 cho sinh viên hệ chính quy các khóa đủ điều kiện tốt nghiệp
21/06/2019

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông

 

Căn cứ kế hoạch mở các lớp học lại trong học kỳ hè năm học 2018-2019, căn cứ đăng ký nguyện vọng của Sinh viên và tình hình bố trí Giảng viên của các Khoa/Bộ môn, Phòng Giáo vụ thông báo về việc mở (bổ sung) học phần trong kỳ hè năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

  1. Danh sách và Thời khóa biểu học phần mở bổ sung:

– Học phần: Matlab và ứng dụng, Mã học phần: ELE1325; Số tín chỉ: 02;

  1. Thủ tục xác nhận đối với sinh viên có nguyện vọng tham gia học tập:  

Các sinh viên đã đăng ký học trong đợt đăng ký nguyện vọng tháng 5/2019 (Danh sách kèm theo), nếu có nguyện vọng tiếp tục tham gia học tập học phần trên trong đợt học hè, làm Đơn xác nhận và nộp tại Văn phòng 1 cửa – Phòng Giáo vụ trước ngày 25/06/2019.

  Trân trọng./.

Tải về:

Thời khóa biểu