Thông báo V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 08/2019 cho sinh viên hệ chính quy các khóa đủ điều kiện tốt nghiệp

Thông báo V/v: Mở bổ sung học phần học kỳ hè năm học 2018-2019
20/06/2019
Thông báo Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 1 năm học 2018-2019
21/06/2019

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 của Học viện;

Phòng Giáo vụ thông báo về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 8 năm 2019 cho sinh viên hệ Cao đẳng, Đại học chính quy như sau:

  1. Sinh viên các khóa trước đã trả nợ môn, đã thi đạt tốt nghiệp/học phần thay thế tốt nghiệp và đủ điều kiện tốt nghiệp tính đến thời điểm 15/07/2019 bao gồm: các lớp Đại học chính quy từ khóa 2014 trở về trước; các lớp Cao đẳng chính quy từ khóa 2015 trở về trước; các lớp liên thông CĐ-ĐH chính quy từ khóa 2016 trở về trước phải đăng ký xét tốt nghiệp (hình thức đăng ký online đối với các sinh viên học hệ tín chỉ, đăng ký trên giấy đối với hệ niên chế).
  2. Trong đợt xét đợt tháng 8 năm 2019, sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 2015 khối kinh tế, Liên thông CĐ – ĐH chính quy khóa 2017 khối kinh tế không phải làm đơn đăng ký xét tốt nghiệp. Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp theo đúng kế hoạch đào tạo sẽ được xét tốt nghiệp theo quy chế và quy định hiện hành của Bộ GDĐT và Học viện. Sinh viên các lớp trên có nhu cầu hoãn xét tốt nghiệp đợt tháng 8 năm 2019 phải làm đơn đề nghị hoãn xét tốt nghiệp.
  3. Các trường hợp đã đăng ký hoãn xét tốt nghiệp các đợt trước nếu có nhu cầu xét tốt nghiệp đợt tháng 8 năm 2019 phải đăng ký online xét tốt nghiệp.
  4. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký:

– Sinh viên hoãn xét tốt nghiệp (mục 2) và sinh viên hệ niên chế đăng ký xét tốt nghiệp làm đơn (theo các mẫu gửi kèm) và nộp tại Văn phòng một cửa (phòng Giáo vụ) trước 17h00 ngày 15/07/2019.

– Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp (mục 1, 3) hệ tín chỉ đăng ký nguyện vọng xét tốt nghiệp online trên hệ thống http://qldt.ptit.edu.vn từ 08-15/07/2019 (phòng Giáo vụ sẽ có hướng dẫn trên hệ thống khi mở đăng ký).

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.

Tải về: Toàn văn thông báo + Mẫu đơn