Thông báo: V/v Kế hoạch thi học kỳ 2 các lớp C13, Tiếng anh bậc 1 tăng cường

Thông báo: Kết quả xử lý đơn đăng ký ghọc ghép học lại, học cải thiện học kỳ 2 năm học 2015-2016
02/02/2016
Kế hoạch: Tổ chức thi tốt nghiệp đối với sinh viên tại cơ sở Hà Đông (Đợt 1 T03/0216)
23/02/2016
Show all
Thông báo: V/v Kế hoạch thi học kỳ 2 các lớp C13, Tiếng anh bậc 1 tăng cường
Học viện thông báo:

Kế hoạch thi học kỳ 2 các lớp C13, Kế hoạch thi các lớp Tiếng anh bậc 1 tăng cường, cụ thể sinh viên download file kèm
Trân trọng ./.

Tải về: