Thông báo: Kết quả xử lý đơn đăng ký ghọc ghép học lại, học cải thiện học kỳ 2 năm học 2015-2016

Thông báo: Về việc Cấp bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng đợt tháng 1/2016
27/01/2016
Thông báo: V/v Kế hoạch thi học kỳ 2 các lớp C13, Tiếng anh bậc 1 tăng cường
19/02/2016
Show all
Phòng Giáo vụ thông báo:

Kết quả xử lý đơn đăng ký ghọc ghép học lại, học cải thiện học kỳ 2 năm học 2015-2016 (cập nhật 01/02/2016), cụ thể như sau:

– Sinh viên đăng ký bằng email xem file kèm.

– Sinh viên hệ tín chỉ đăng ký online xem trực tiếp trên web: Http://qldt.ptit.edu.vn

Trân trọng ./.

Tải về: