Thông báo: V/v Điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019-2020

Thông báo: Danh sách sinh viên D16 kinh tế chuyển hình thức thực hiện các học phần tốt nghiệp
21/04/2020
Thông báo: V/v Kế hoạch học tập điều chỉnh học kỳ II, năm học 2019-2020 (từ tháng 05/2020) Cơ sở đào tạo Hà Nội
29/04/2020

Phòng Giáo vụ thông báo:

  • Điều chỉnh TKB môn Truyền thông marketing tích hợp (MAR1314 nhóm 01,02,03) và Quản trị thương hiệu (MAR1328 nhóm 03) của giảng viên Lê Bảo Ngọc.
  • Điều chỉnh ID phòng học môn Tài chính tiền tệ (FIA1326) nhóm 04, 06.

Cụ thể các sinh viên xem trên QLĐT bằng tài khoản cá nhân của mình.

Trân trọng ./.