Thông báo V/v Điều chỉnh thời gian học tập tập trung đối với khóa 2018 – học kỳ 2, năm học 2021-2022, Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thông báo V/v: Danh sách sinh viên khóa 2017 khối ngành kỹ thuật đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 03/2022
27/02/2022
Thông báo V/v: Điều chỉnh thay thế thông báo số 17/TB-GV ngày 22/02/2022 về Kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh (phần Thực hành), Khóa 2021
04/03/2022

– Căn cứ Thông báo số 83/TB-HV ngày 28/01/2022 về lộ trình tổ chức học tập tập trung – học kỳ 2 năm học 2021-2022 của Cơ sở đào tạo Hà Nội;

– Căn cứ thực tế diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và các điều kiện phòng chống dịch bệnh tại Hà Nội và các địa phương;

– Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Học viện họp ngày 01/03/2022.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo:

  1. Điều chỉnh thời gian học tập tập trung tại Học viện đối với khóa 2018:

– Sinh viên tiếp tục học tập theo hình thức trực tuyến từ ngày 07/03/2022.

– Thời gian sinh viên tập trung học tập tại Học viện sẽ được thông báo sau.

  1. Đối với khóa 2021: Trong trường hợp số lượng F0, F1 của một lớp tín chỉ tăng cao, Giảng viên thống nhất với Sinh viên lớp để chuyển hình thức học tập (trực tiếp hoặc trực tuyến) và đăng ký với phòng Giáo vụ để triển khai thực hiện.
  2. Đối với khóa khác thực hiện theo các thông báo đã ban hành.

Học viện thông báo tới các Đơn vị có liên quan, các giảng viên và sinh viên được biết và triển khai thực hiện!

Tải về:

Toàn văn thông báo