Thông báo V/v: Điều chỉnh lịch đăng ký học kỳ 2 năm học 2018-2019

Kế hoạch thi các học phần thay thế tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2016-2017
27/10/2016
Thông báo Về việc: Kế hoạch thu học lại lớp riêng của sinh viên khóa 2014 và các khóa trước còn nợ môn
24/12/2018

Kính gửi:    –   Phòng CT&CTSV;

  • Giảng viên CVHT các lớp ĐH chính quy khóa 2015, 2016, 2017, 2018;
  • Các lớp sinh viên ĐH chính quy khóa 2015, 2016, 2017, 2018 và LT khóa 2017.

 

Thực hiện triển khai kế hoạch cho sinh viên đăng ký lớp học phần trên hệ thống đối với các lớp đại học, liên thông hệ chính quy khóa 2015, 2016, 2017 và 2018 theo kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2018-2019, căn cứ vào Danh mục các Học phần, số lượng sinh viên các Khóa/ Ngành trong kỳ học, để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc thực hiện đăng ký, phòng Giáo vụ thông báo thực hiện Điều chỉnh lịch đăng ký online và thời gian nhận xử lý Đơn cho sinh viên các Khóa/ Ngành như sau (Lịch điều chỉnh đăng ký gửi kèm).

Phòng Giáo vụ đề nghị Phòng CT&CTSV, CVHT và Ban cán sự các lớp phối hợp thông báo tới sinh viên tất cả các lớp biết, thực hiện việc đăng ký theo lịch điều chỉnh trên.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Giáo vụ (Số điện thoại: 08.33514941) hoặc xem trên website http://ptit.edu.vn/portal/ giaovu/ hoặc http://qldt.ptit.edu.vn.

LỊCH ĐIỀU CHỈNH KHUNG THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ LỚP HỌC PHẦN

(Kèm thông báo số 131/TB-GV ngày 18 tháng 12 năm 2018)

TT Hệ/Ngành Thời gian tập huấn Thời gian nộp Phiếu ĐKMH Thời gian đăng ký Online Nhận đơn và xử lý lỗi đăng ký
Khóa 2015
1 Đại học – Marketing 8h30-10h Sáng

01/12/2018

Không đăng ký phiếu 20/12-21/12/2018
2 Đại học – Kế toán
3 Đại học – QTKD
4 Đại học – An toàn thông tin  

 

03/12-13/12/2018

 

25/12-26/12/2018 26/12-28/12/2018
5 Đại học – CNTT
6 Đại học – Điện Điện tử (Chuyên ngành ĐTMT)
7 Đại học – Điện Điện tử (Chuyên ngành XLTHS) 26/12-27/12/2018
8 Đại học – ĐTTT
9 Đại học – CN Đa phương tiện
10 Đại học – TT Đa phương tiện
Khóa 2016
1 Đại học – An toàn thông tin 10h30-12h Sáng

01/12/2018

03/12-13/12/2018

 

27/12-29/12/2018 06/01-08/01/2019
2 Đại học – CNTT
3 Đại học –TT  Đa phương tiện 28/1230/12/2018
4 Đại học– CN Đa phương tiện
5 Đại học – Điện Điện tử
6 Đại học – ĐTTT
7 Đại học – Marketing 3/1-5/1/2019
8 Đại học – Kế toán
9 Đại học – QTKD
Khóa 2017
1 Đại học – An toàn thông tin 13h30-15h Chiều

01/12/2018

03/12-13/12/2018

 

6/1-8/1/2019 11/01/2019

14/01/2019

2 Đại học –TT  Đa phương tiện
3 Đại học – CN Đa phương tiện
4 Đại học – Điện Điện tử 7/1-9/1/2019
5 Đại học – ĐTTT
6 Đại học – Marketing
7 Đại học – Kế toán
8 Đại học – QTKD
9 Đại học – CNTT 8/1-10 /1/2019
Khóa 2018
1 Đại học – An toàn thông tin 8h30-10h Sáng

01/12/2018

03/12-13/12/2018

 

11/1-13/1/2019 15/01-16/01/2019
2 Đại học –TT  Đa phương tiện
3 Đại học – CN Đa phương tiện
4 Đại học – Điện Điện tử 10h30-12h    Sáng

01/12/2018

12/1-14/1/2019
5 Đại học – Viễn thông
6 Đại học – Marketing 13h30-15h Chiều

01/12/2018

13/1-15/1/2019 17/01-18/01/2019
7 Đại học – Thương mại điện tử
8 Đại học – Kế toán
9 Đại học – QTKD
 

10

Đại học – CNTT 15h30-17h chiều 1/12/2019 14/1-16/1/2019
Đăng ký học ghép (học lại, học cải thiện điểm, học 2 văn bằng) với tất cả các khóa:

Sinh viên hệ tín chỉ đăng ký online từ 19/01/2019 đến  25/01/2019;

– Sinh viên hệ chất lượng cao đăng ký online từ 26/01 đến 27/01/2019

* Lưu ý: Sinh viên hệ chất lượng cao chỉ được phép đăng ký học ghép vào các lớp học phần của hệ CLC

Điều chỉnh đăng ký đối với tất cả các khóa: Nộp Phiếu điều chỉnh đăng ký (theo mẫu quy định) gửi Văn phòng một cửa – Bộ phận Giáo vụ  từ 19/01 – 25/01/2019.