Thông báo Về việc: Kế hoạch thu học lại lớp riêng của sinh viên khóa 2014 và các khóa trước còn nợ môn

Thông báo V/v: Điều chỉnh lịch đăng ký học kỳ 2 năm học 2018-2019
24/12/2018
Thông báo: Lịch thi các lớp riêng học kỳ 1 năm học 2018-2019
26/12/2018

Căn cứ tờ trình số 104/TTr-GV ngày 29/10/2018 về việc tổ chức các lớp học lại cho sinh viên các khóa  Cao đẳng, Đại học khóa 2014 và các khóa trước còn nợ môn;

Căn cứ danh sách sinh viên đợt học lại lớp riêng kỳ 1 năm 2018-2019 của sinh viên khóa 2014 và các khóa trước còn nợ môn đã được Lãnh đạo Học viện phê duyệt;

Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-HV ngày 08/06/2018, về việc ban hành mức thu học lại; thi lại; thu khác từ đào tạo năm học 2018-2019;

Học viện thông báo như sau:

  1. Mức thu: Áp dụng theo Quyết định số 448/QĐ-HV ngày 08/06/2018.( Chi tiết tại phụ lục kèm theo)
  2. Thời gian thu: Từ ngày 25/12/2018 đến hết ngày 31/12/2018.
  3. Hình thức thu: Tiền mặt.
  4. 4. Địa điểm thu: Bộ phận kế toán – Văn phòng giao dịch một cửa.

5.Yêu cầu:

– Sinh viên hoàn thành trách nhiệm nộp tiền theo thời gian đã được Học viện thông báo.

Sau thời hạn trên, những sinh viên chưa nộp tiền sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành của Học viện.

Học viện thông báo để sinh viên được biết và nghiêm túc thực hiện. Mọi vướng mắc xin liên hệ Bộ phận kế toán – Văn phòng giao dịch một cửa để được giải đáp (ĐT: 024.33.113.166)

Tải về: Toàn văn thông báo + Danh sách các môn học tổ chức (Mức phí)