Kế hoạch tổ chức thực tập và thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp

Thông báo: Hoãn tiếp nhận phiếu đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2021 – 2022
21/05/2021
Thông báo: V/v Điều chỉnh kế hoạch giảng dạy-học tập, thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 của Cơ sở Hà Nội
26/05/2021

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021, 2021-2022 và kế hoạch công tác năm 2021 của Học viện, căn cứ chương trình đào tạo của các ngành/lớp hệ Đại học chính quy khóa 2017-2022 khối ngành kỹ thuật, Học viện thông báo kế hoạch và giao nhiệm vụ tổ chức Thực tập, thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp (TTTN, TLKKTTN) của các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2017-2022 (các ngành ATTT, CNTT, KTĐTVT, CNKTĐ-ĐT, CNĐPT, TTĐPT) cho các đơn vị liên quan. Cụ thể như sau:

  1. KHUNG KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:
TT Ngành Lớp Sĩ số Thời gian thực tập Đơn vị tổ chức, quản lý Ghi chú
1. ĐTVT D17VT 1-8 357 6 tuần:  Từ 19/7 đến 31/8/2021 Khoa VT1 (chủ trì tổ chức và phân bổ SV).

Viện KHKTBĐ phối hợp hướng dẫn

 
2. CNTT D17CNPM1-6 317 6 tuần:  Từ 19/7 đến 31/8/2021 Khoa CNTT1 (chủ trì tổ chức và phân bổ sinh viên).

Viện CNTT&TT phối hợp hướng dẫn

 
D17HTTT1-6 351
E17CN1,2 79
3. ATTT D17AT 1-4 187 6 tuần:  Từ 19/7 đến 31/8/2021
4. Đ-ĐT D17ĐTMT1,2

D17XLTH 1,2

93

93

6 tuần:  Từ 19/7 đến 31/8/2021 Khoa KTĐT1  
5. CNĐPT D17PTĐPT1,2

D17TKĐPT1,2

107

132

6 tuần:  Từ 19/7 đến 31/8/2021 Khoa ĐPT(chủ trì tổ chức và phân bổ SV).

Viện CNTT&TT phối hợp hướng dẫn

 

 Trân trọng ./.

Tải về:

Phụ lục: Kế hoạch thực tập chi tiết các ngành