Thông báo V/v Điều chỉnh đăng kí môn học Kế toán quản trị (FIA1332) nhóm 02 – Học kỳ 2, năm học 2020-2021

Thông báo: Kế hoạch thi các lớp khoá 2020, học kỳ 1, năm học 2020-2021
21/01/2021
Thông báo: V/v Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 (thông báo số 1/2021)
29/01/2021

Kính gửi: Sinh viên các lớp khóa 2018 ngành Quản trị kinh doanh

 

Căn cứ Kế hoạch Giảng dạy – học tập học kỳ 2 năm học 2020 – 2021; Căn cứ kết quả đăng kí các lớp môn học – học phần của sinh viên các lớp chính quy. Phòng Giáo vụ thông báo:

  1. 1. Hủy nhóm môn học Kế toán quản trị (FIA1332) nhóm 02 do số lượng sinh viên đăng kí ít (10 sinh viên).
  2. 2. Điều chỉnh đăng kí của các sinh viên đã đăng kí vào nhóm 02 sang các nhóm khác phù hợp theo lịch của sinh viên đã đăng kí. Đề nghị sinh viên cập nhật lịch học trên hệ thống Quản lý đào tạo http://qldt.ptit.edu.vn.
  3. 3. Các trường hợp sinh viên bị điều chỉnh lịch có nguyện vọng muốn điều chỉnh sang nhóm môn học khác, làm Đơn và nộp tại văn phòng 1 cửa – ô số 1 theo thời gian sau: từ 01/02 đến 04/02/2021từ 22/02 đến 25/02/2021.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên có liên quan được biết và thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ phòng Giáo vụ để được hướng dẫn, giải đáp.

Trân trọng!