Thông báo: Kế hoạch thi các lớp khoá 2020, học kỳ 1, năm học 2020-2021

Thông báo: V/v Triển khai thứ nghiệm ứng dụng PTIT S-Link hỗ trợ công tác quản lý đào tạo tại Cơ sở đào tạo Hà Nội
21/01/2021
Thông báo V/v Điều chỉnh đăng kí môn học Kế toán quản trị (FIA1332) nhóm 02 – Học kỳ 2, năm học 2020-2021
28/01/2021
Phòng Giáo vụ thông báo:
Căn cứ kế hoạch giảng dạy các lớp khoá 2020, học kỳ 1, năm học 2020-2021, phòng Giáo vụ thông báo Kế hoạch thi các lớp trên như sau:
1. Thời gian thi: từ 23/02 đến 14/03/2021
2. Lịch thi: Đề nghị các sinh viên tra cứu lịch thi trên hệ thống QLĐT từ tài khoản cá nhân.
3. Các thắc mắc có liên quan:
– Thắc mắc về lịch thi, sinh viên liên hệ thầy Nguyễn Trung Hiếu – phòng Giáo vụ (Điện thoại: 02438547797, email: nthieu1@ptit.edu.vn).
– Thắc mắc về danh sách dự thi, hoãn thi… sinh viên liên hệ Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục, tầng 1-A1 hoặc tầng G-A2.
Trân trọng!