Thông báo: V/v Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2014, 2015, 2016 (Đợt tháng 2/2021)

Thông báo: V/v Thu học phí học liệu cho học phần tiếng anh Course 1 của khóa 2020
22/02/2021
Thông báo: DSSV được xét chuyển đổi điểm, miễn học miễn thi khóa 2019, 2020 đợt 1 học kỳ 2 2020-2021 (đợt tháng 1/2021)
26/02/2021

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm và chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2014, 2015, 2016 ( Đợt T2/2021)

Cụ thể sinh viên download file kèm ./.

Lưu ý: Các sinh viên có thắc mắc liên hệ cô Chu Phương Hiền – phòng Giáo vụ – tầng 1, A1 – điện thoại: 02438547797, hoặc email cphien@ptit.edu.vn, Thời hạn: đến hết 17h00 thứ 2 ngày 01/03/2021/

Trân trọng ./.

Tải về:

Khóa 14 được xét chuẩn đầu ra tháng 2/2021

Khóa 15 được xét chuẩn đầu ra tháng 2/2021

Khóa 16 được xét chuẩn đầu ra tháng 2/2021

Khóa 2014-đợt 13) – Chuyển đổi điểm tháng 2/2021

Khóa 2015 – chuyển đổi điểm tháng 2/2021

Khóa 2016 – Chuyển đổi điểm tháng 2/2021