Thông báo: V/v Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2014, 2015, 2016 (Đợt tháng 12/2020)

Thông báo: Triệu tập Ban cán sự các lớp Đại học chính quy Khóa 2017, 2018, 2019.
15/12/2020
Thông báo: Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021 (Dự kiến)
23/12/2020

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm và chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2014, 2015, 2016 ( Đợt T12/2020)

Cụ thể sinh viên download file kèm ./.

Lưu ý: Các sinh viên có thắc mắc liên hệ cô Chu Phương Hiền – phòng Giáo vụ – tầng 1, A1 – điện thoại: 02438547797. Thời hạn: đến hết 17h00 thứ 5 ngày 24/12/2020/

Trân trọng ./.

Tải về:

* Danh sách sinh viên được xét chuyển đổi điểm:

Chuyển đổi điểm Khóa 2014 – T12 năm 2020

Chuyển đổi điểm Khóa 2015 – T12 năm 2020

Chuyển đổi điểm khóa 2016 – T12 năm 2020

* Danh sách sinh viên được xét chuẩn đầu ra:

Chuẩn đầu ra Khóa 2014 – T12 năm 2020

Chuẩn đầu ra Khóa 2015 – T12 năm 2020

Chuẩn đầu ra Khóa 2016 – T12 năm 2020