Thông báo: Triệu tập Ban cán sự các lớp Đại học chính quy Khóa 2017, 2018, 2019.

Thông báo Về việc: Xử lý các sinh viên nợ học phí, phí học lại học kỳ 1 năm học 2020-2021
12/12/2020
Thông báo: V/v Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2014, 2015, 2016 (Đợt tháng 12/2020)
17/12/2020

Phòng Giáo vụ phối hợp Phòng CT&CTSV thông báo triệu tập Ban cán sự các lớp Đại học chính quy khóa 2017 (các ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Điện tử Viễn thông; Kỹ thuật Điện – Điện tử; Công nghệ Đa phương tiện) và Ban cán sự các lớp khóa 2018, khóa 2019 để quán triệt về việc thực hiện các quy định của việc đăng ký học phần của các Lớp sinh viên, cụ thể:

  1. Đối tượng tập trung:

– Toàn thể Ban cán sự các lớp khóa 2017 (các ngành ở trên), các lớp khóa 2018 và 2019

  1. Thời gian:

11h00 thứ Năm, ngày 17/12/2020;

  1. Địa điểm: Hội trường số 1 – Cơ sở đào tạo Hà Nội.
  2. Nội dung: Phòng Giáo vụ kết hợp với Phòng CT&CTSV làm việc với ban cán sự các lớp về việc thực hiện các Quy định chung và xử lý vi phạm Đăng ký môn học.

Phòng Giáo vụ thông báo và yêu cầu ban cán sự các Lớp nói trên phải có mặt đầy đủ và đúng thời gian, các trường hợp vắng mặt sẽ phải chịu xử lý kỷ luật theo quy định.

Trân trọng!

Tải về: Toàn văn thông báo