Thông báo: Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021 (Dự kiến)

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2014, 2015, 2016 (Đợt tháng 12/2020)
17/12/2020
Thông báo: Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2019-2020
24/12/2020
Show all
Phòng Giáo vụ thông báo:
Căn cứ khung chương trình đào tạo hiện hành; Căn cứ phân công giảng dạy của Khoa/ Bộ môn/ Trung tâm. Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021, cụ thể:
  • Khóa 2017 khối ngành kinh tế và Truyền thông ĐPT: Lịch học các học phần thay thế TN sẽ thông báo sau;
  • Khóa 17 (kỹ thuật), 2018, 2019: thời gian học từ 22/02 đến 13/06/2021 (16 tuần);
  • Khóa 2020: thời gian học từ 15/03 đến 11/07/2021 (17 tuần)
  • Lịch thi các khóa: thời gian và lịch cụ thể sẽ thông báo sau.
Đề nghị sinh viên đăng nhập vào hệ thống QLĐT để kiểm tra và sắp xếp lịch học học kỳ mới cho bản thân.
Trân trọng ./.
Tải về: