Thông báo: V/v Danh sách sinh viên xét chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2014, 2015, 2016,2017 (Đợt tháng 6/2021)

Thông báo Về việc: Thu học lại học kỳ phụ năm học 2020-2021
23/06/2021
Thông báo: V/v Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm Tiếng Anh của các khóa 2014, 2015, 2016,2017 (Đợt tháng 6/2021)
28/06/2021

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên xét chuẩn đầu ra Tiếng anh của các khóa 2014, 2015, 2016,2017 ( Đợt T6/2021)

Cụ thể sinh viên download file kèm ./.

Lưu ý: Các sinh viên có thắc mắc liên hệ cô Chu Phương Hiền – phòng Giáo vụ – email cphien@ptit.edu.vn, Thời hạn: đến hết 17h00 thứ 2 ngày 05/07/2021.

Trân trọng ./.

Tải về:

D14 CĐR đợt 14 ( T6 năm 2021)

D15 CĐR- đợt 9 – T6 năm 2021

D16 CĐR – đợt 5 (T6-2021)

D17 CĐR- đợt 2 (T6-2021)