Thông báo: V/v Danh sách sinh viên khóa 2014, 2015 dự kiến được xét công nhận và chuyển đổi điểm Tiếng Anh (đợt tháng 6/2019).

Thông báo: V/v Chi trả học bổng khuyển khích học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019
05/07/2019
Thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2014-2015 dự kiến xét chuẩn đầu ra đượt tháng 6/2019 (có chứng chỉ tiếng anh quốc tế)
10/07/2019
Phòng Giáo vụ thông báo:
Danh sách sinh viên khóa 2014, 2015 dự kiến được xét công nhận và chuyển đổi điểm Tiếng Anh (đợt nộp hồ sơ tháng 6/2019).
Sinh viên có thắc mắc đề nghị nộp đơn tại Văn phòng một cửa (ô số 1) trước 16h30 ngày 15/7/2019.
Trân trọng ./.
Tải về: