Thông báo: V/v Chi trả học bổng khuyển khích học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019

Thông báo Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 1 năm học 2018-2019
21/06/2019
Thông báo: V/v Danh sách sinh viên khóa 2014, 2015 dự kiến được xét công nhận và chuyển đổi điểm Tiếng Anh (đợt tháng 6/2019).
10/07/2019
Học viện thông báo:
Căn cứ kết quả họp xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019, Học viện thông báo kế hoạch chi trả học bổng, cụ thể như sau:
1. Thời gian chi tiền: Từ ngày 16/07/2019 đến 19/07/2019
2. Đối với sinh viên nhận tiền mặt: Chi trả tại phòng giao dịch 1 cửa
3. Sinh viên nhận tiền qua tài khoản: Theo danh sách đính kèm
Trân trọng ./.