Thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2014-2015 dự kiến xét chuẩn đầu ra đượt tháng 6/2019 (có chứng chỉ tiếng anh quốc tế)

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên khóa 2014, 2015 dự kiến được xét công nhận và chuyển đổi điểm Tiếng Anh (đợt tháng 6/2019).
10/07/2019
Thông báo V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 1 – Học kỳ 1, năm học 2019-2020
16/07/2019
Phòng Giáo vụ thông báo:
Phòng Giáo vụ thông báo danh sách sinh viên khóa 2014, 2015 dự kiến xét chuẩn đầu ra đợt tháng 6 năm 2019 (Đối tượng nộp xét chuẩn đầu ra thông qua chứng chỉ tiếng Anh quốc tế).
Các trường hợp đã nộp phiếu điểm/chứng chỉ Tiếng Anh nhưng chưa nộp Đơn đề nghị xét chuẩn đầu ra (ghi chú trong danh sách);
các trường hợp có thắc mắc đề nghị nộp bổ sung/làm đơn trước 16h30 ngày 15/7/2019 tại Văn phòng một cửa.

 

Trân trọng ./.
Tải về: