Thông báo V/v: Đăng ký thời khóa biểu các lớp học phần trong học kỳ phụ, năm học 2019-2020

Thông báo: v/v Đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp các ngành khối kỹ thuật – khóa 2016
18/06/2020
Thông báo: Danh sách sinh viên Đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT trong Học kỳ 1 năm học 2019-2020 – Cơ sở đào tạo Hà Nội
26/06/2020

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội

 

Căn cứ kế hoạch học kỳ phụ năm học 2019-2020 của Học viện; Căn cứ đăng ký nguyện vọng của Sinh viên và tình hình bố trí Giảng viên của các Khoa/Bộ môn, Phòng Giáo vụ thông báo về việc mở các Lớp học phần và đăng ký Thời khóa biểu học kỳ phụ, năm học 2019-2020. Cụ thể:

  1. Danh sách và thời khóa biểu các học phần có bố trí mở lớp, không mở lớp; danh sách các học phần được thay thế bằng học phần tương đương khác. Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.
  2. Đối tượng, hình thức và thời gian đăng ký:

– Đối tượng: Sinh viên đã đăng ký nguyện vọng học kỳ phụ năm học 2019-2020.

– Hình thức: đăng ký trực tiếp trên hệ thống QLĐT: http://qldt.ptit.edu.vn.

– Thời gian: Từ 12h00 ngày 01/07/2020 (thứ 4) đến 24h00 ngày 05/07/2020 (Chủ nhật).

  1. Lưu ý:

– Các sinh viên không thực hiện đăng ký nguyện vọng học hè: Không được đăng ký Thời khóa biểu nêu ở mục 2. Sau ngày 05/07/2020, căn cứ vào tình hình đăng ký, Phòng Giáo vụ sẽ có thông báo hướng dẫn, xem xét giải quyết cụ thể cho các sinh viên có nhu cầu đăng ký học sau.

–  Các học phần có mở riêng nhóm cho hệ Chất lượng cao: sinh viên hệ CLC chỉ đăng ký nhóm có mã lớp E, sinh viên hệ đại trà chỉ đăng ký nhóm có mã lớp H.

–  Đối với các học phần được học thay thế bằng các học phần khác: sinh viên thực hiện việc đăng ký thời khóa biểu học phần thay thế, đồng thời làm Đơn có xác nhận của Khoa chuyên môn (theo Mẫu đơn xin học môn thay thế) và nộp tại bộ phận 1 cửa – ô số 1 – Phòng giáo vụ từ ngày 01/07 đến hết ngày 10/07/2020.

Tải về:

Danh sách các lớp học phần