Thông báo Kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tích lũy tốt nghiệp các lớp: D17 QTKD, Kế toán, Marketing và Truyền thông ĐPT (Cập nhật 26/4/2021)

Thông báo V/v: Đăng ký môn học kỳ 1 năm học 2021-2022
26/04/2021
Thông báo: V/v Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính quy niên khóa 2016-2021 khối ngành Kỹ thuật – Đợt 1 năm 2021
29/04/2021

Ngày 26/4/2021

Phòng Giáo vụ thông báo:

Cập nhật kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp của các sinh viên khóa khối ngành kinh tế, D17 truyền thông đa phương tiện sau khi xử lý các đơn đề nghị chuyển nguyện vọng từ làm khóa luận tốt nghiệp sang học các học phần thay thế tốt nghiệp, các thắc mắc về điểm.

Đề nghị sinh viên kiểm tra kết quả đăng ký môn học của mình đã được cập nhật trên hệ thống QLDT, trường hợp đăng ký sai học phần tốt nghiệp đã bị hủy kết quả đăng ký.

*Lưu các trường hợp sinh viên chưa đăng ký, hoặc đăng ký sai môn học học phần tốt nghiệp theo danh sách công bố ngày 26/4/2021 nếu có nguyện vọng thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đề nghị làm đơn và nộp tại văn phòng 1 cửa – Ô số 1 đến hết 16h00 ngày 27/4/2021 để xem xét xử lý.


Ngày 14/4/2021

Kính gửi:  Sinh viên các lớp D17 khối ngành Kinh tế và D17 Truyền thông ĐPT

Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên hệ Đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Marketing và Truyền thông đa phương tiện niên khóa 2017-2021 và cùng các phương án đề xuất, kiến nghị, Tiểu ban xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp Cơ sở đào tạo Hà Nội đã thống nhất kết luận:

  1. Về điều kiện để được thực hiện các học phần tốt nghiệp:

Điều kiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp: Sinh viên đã hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp cuối khóa và không đang trong thời gian bị kỷ luật phải đình chỉ học tập được phép đăng ký thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp theo hình thức làm Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp hoặc Học các học phần chuyên môn thay thế. Trong đó:

Làm Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp: Sinh viên nợ không quá 08 tín chỉ của những học phần không phải tiên quyết của Đồ án tốt nghiệp và có mức điểm TBC tích lũy như sau:

+ Ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Marketing: điểm TBC tích lũy ≥ 2,50

+ Ngành Truyền thông Đa phương tiện: điểm TBC tích lũy ≥ 3,10

Học các học phần chuyên môn thay thế: các trường hợp đủ điều kiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp nhưng không được giao làm Đồ án tốt nghiệp. Các môn học cụ thể theo thông báo của Học viện.

  1. Danh sách xét đủ điều kiện: Có danh sách kèm theo.

Trường hợp sinh viên đủ điều kiện làm ĐA/KLTN có nguyện vọng chuyển sang học các học phần thay thế tốt nghiệp phải làm đơn đề nghị gửi Học viện xem xét trong thời hạn 01 tuần sau khi có thông báo kết luận họp của Tiểu ban – nộp trước 16h30 ngày 23/4/2021 tại Văn phòng một cửa.

  1. Các trường hợp có sai sót về kết quả học tập, chưa được cập nhật đủ các điểm trong các kỳ học thuộc diện đủ điều kiện làm Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp, sinh viên làm đơn đề nghị gửi phòng Giáo vụ để xác minh, tổng hợp và trình Lãnh đạo Học viện xem xét phê duyệt trước ngày tháng 23/4/2021. Sinh viên kiểm tra kết quả học tập tại trang: http://qldt.ptit.edu.vn theo tài khoản cá nhân.
  2. Các sinh viên các hệ, lớp trên chưa đủ điều kiện thực hiện các học phần thay thế tốt nghiệp sẽ được xét cùng khóa sau khi đã tích lũy đủ số tín chỉ còn nợ.

Tải về:

Thông báo kết luận của HĐ xét ĐK Thi TN – D17 Kinh te

Danh sách xét ĐKDT tốt nghiệp D17 Kinh tế và Truyền thông ĐPT (14/4/2021)

Danh sách xét Thi, KLTN cập nhật 26/4/2021

DSSV sinh viên đăng ký sai (26/4/2021)