Thông báo V/v: Đăng ký học các học phần Tốt nghiệp các ngành khối kinh tế, truyền thông đa phương tiện khóa 2016

Thông báo: DSSV dự kiến được xét chuyển đổi điểm khóa 2016,2017,2018 đợt tháng 3/2020
23/03/2020
Thông báo: V/v Cập nhật điểm học kỳ 1 năm học 2019-2020
09/04/2020

Kính gửi:   – Các lớp sinh viên ĐHCQ các ngành Marketing, QTKD, Kế toán, TTĐPT

–   Sinh viên khóa 2013, 2014, 2015 các ngành Marketing, QTKD, Kế toán, TTĐPT còn nợ các học phần thay thế Tốt nghiệp

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020, Phòng Giáo vụ thông báo về việc đăng ký và tổ chức học các học phần Tốt nghiệp cho sinh viên các ngành Kinh tế, Truyền thông đa phương tiện hệ Đại học chính quy khóa 2016 và sinh viên các khóa trước còn nợ tốt nghiệp, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:

– Tất cả Sinh viên các ngành: Marketing, QTKD, Kế toán, TTĐPT hệ Đại học chính quy khóa 2016 đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp hoặc học các học phần thay thế Tốt nghiệp. Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp hoặc học các học phần thay thế Tốt nghiệp sẽ được phòng Giáo vụ công bố trước ngày 15/04/2020 tại địa chỉ www.ptit.edu.vn/giaovu.

– Sinh viên các ngành Marketing, QTKD, Kế toán, TTĐPT thuộc các khóa 2013, 2014, 2015 còn nợ học phần thay thế Tốt nghiệp.

  1. Hình thức, thời gian đăng ký:

– Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký trên hệ thống http://qldt.ptit.edu.vn; Cụ thể:

+ Sinh viên làm Khóa luận tốt nghiệp: Đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp.

+ Sinh viên học các học phần thay thế Tốt nghiệp, bao gồm cả các Sinh viên có đơn xin chuyển từ làm Khóa luận sang học các học phần thay thế: Đăng ký học các học phần theo quy định tại phụ lục kèm theo thông báo này (phụ lục tại trang 2).

– Thời gian đăng ký: từ 12h00 ngày 16/04/2020 đến 24h00 ngày 19/04/2020.

– Lưu ý:  Sinh viên phải tự hoàn thành đăng ký đúng Nội dung, Thời gian như thông báo, tự chịu trách nhiệm với thời gian đăng ký học của cá nhân. Nếu có vướng mắc, sinh viên liên hệ Phòng giáo vụ trước ngày 18/04/2020 (gọi trong giờ hành chính theo số: 0915114306) để được gải đáp.

Phòng Giáo vụ đê nghị Ban cán sự của các lớp sinh viên phổ biến đến sinh viên của lớp biết và nghiêm túc thực hiện các nội dung của thông báo này.

Phụ lục:  DANH MỤC MÃ CÁC HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP

CÁC NGÀNH: KẾ TOÁN, QUẢN TRỊ KINH DOANH, MARKETING, TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (ĐẠI HỌC CHÍNH QUY–KHÓA 2016)

 

  1. Học phần Khóa luận tốt nghiệp:

 

 

TT

 

Ngành – Chuyên ngành

 

 

Mã           học phần

 

Tên học phần

 

Số        TC

1 Kế toán FIA1429 Khóa luận tốt nghiệp 6
2 Quản trị kinh doanh BSA1444 Khóa luận tốt nghiệp 6
3 Marketing EPT1416 Khóa luận tốt nghiệp 6
4 Truyền thông đa phương tiện CDT1434 Khóa luận tốt nghiệp 6

 

  1. Học phần học thay thế tốt nghiệp:

 

 

TT

 

Ngành – Chuyên ngành

 

Mã           học phần

 

Tên học phần

 

Số        TC

 

1

 

Kế toán

FIA1435 Kế toán doanh nghiệp BCVT 2
FIA1436 Kế toán doanh nghiệp vận tải 2
FIA1437 Kế toán doanh nghiệp du lịch 2
 

2

 

Quản trị kinh doanh

BSA1304 Đàm phán kinh doanh 2
BSA1334 Quản trị thương hiệu 2
BSA1305 Đạo đức kinh doanh & văn hóa doanh nghiệp 2
3.1 Marketing (Chuyên ngành Internet và Marketing) MAR1419 Truyền thông nội bộ trong tổ chức 3
MAR1421 Marketing dựa trên giá trị 3
3.2 Marketing (Chuyên ngành phân tích dữ liệu Marketing số) MAR1419 Truyền thông nội bộ trong tổ chức 3
MAR1440 Quản trị quan hệ khách hàng 3
4 Truyền thông Đa phương tiện MUL1487 Phóng sự truyền hình 3
MUL1488 Báo mạng điện tử 3

Tải về: Toàn văn thông báo