Thông báo V/v: Đăng ký học các học phần thay thế Tốt nghiệp các ngành khối kinh tế khóa 2015

Thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2015, 2016, 2017 xét đổi điểm tiếng anh tháng 03/2019
27/03/2019
Thông báo V/v: Đăng ký ôn thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên khóa 2014, 2015 hệ Đại học Chính quy
02/04/2019

Kính gửi:    –   Các lớp sinh viên ĐH chính quy các ngành khối Kinh tế khóa 2015

–   Sinh viên khóa 2012, 2013, 2014 các ngành khối kinh tế còn nợ các học

    phần thay thế Tốt nghiệp

Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019, Phòng Giáo vụ thông báo về việc đăng ký và tổ chức học các học phần thay thế Tốt nghiệp cho sinh viên các ngành kinh tế hệ Đại học chính quy khóa 2015 và sinh viên các khóa trước còn nợ tốt nghiệp, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:
  • Sinh viên các ngành khối Kinh tế hệ Đại học chính quy khóa 2015 thuộc diện học các học phần thay thế Tốt nghiệp (Phòng giáo vụ sẽ thông báo danh sách sinh viên học các học phần thay thế Tốt nghiệp tại http://www.ptit.edu.vn/giaovu từ ngày 5/4/2019) .
  • Sinh viên các ngành khối kinh tế các khóa 2012, 2013, 2014 còn nợ học phần thay thế Tốt nghiệp.
  1. Hình thức, số lượng tín chỉ, thời gian đăng ký:
  • Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký trên hệ thống http://qldt.ptit.edu.vn;
  • Số lượng tín chỉ đăng ký: Sinh viên đăng ký 3 học phần tương đương 6 tín chỉ;

(Lưu ý: riêng sinh viên ngành Marketing lựa chọn đăng ký 2 học phần theo chuyên ngành đang học tại phụ lục kèm).

  • Thời gian đăng ký: từ 10h00 ngày 08/04/2019 đến 17h00 ngày 10/04/2019.

* Trong thời gian đăng ký, Sinh viên cần phải thường xuyên đăng nhập hệ thống đến khi hoàn thành việc đăng ký của cá nhân;

Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự của các lớp sinh viên phổ biến đến sinh viên của lớp và yêu cầu tất cả sinh viên nghiêm túc thực hiện các nội dung của thông báo này.

Tải về:

Toàn văn thông báo + Phụ lục các môn học